Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. голови правлiння       Глазков С.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.02.2013
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДЦnbsp;ПОУ емітента
00260652
1.4 Місцезнаходження емітента
01135, м. Київ, вул. Жилянська,97
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
2362224 2362224
1.6 Електронна поштова адреса емітента
transsignal.kyiv@gmail.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.02.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 12.02.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
1 Облiгацiї не випускались. 2. Посади корпоративного секретаря немає. 3. Похiдних цiнних паперiв немає. 4. Фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає. 5. Цiльовi облiгацiї не випускались.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А 01№795676
3.3. Дата державної реєстрації 05.05.2011
3.4. Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Жилянська,97
3.5. Статутний капітал (грн.) 19850000.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 163
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 60.10.2 Дiяльнiсть вантажного залiзничного транспорту, 51.87.0 оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням, 51.90.0 iншi види оптової торгiвлi
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
3.10. Органи управління емітента Мiнiстерство iнфраструктури України, код ЕДЦnbsp;ПОУ 00017584
3.11. Посадові особи емітента В.о. голови правлiння Глазков Сергiй Iванович, 1961 р.н., вища освiта (Київський iнститут народного господарства), стаж керiвної роботи 22 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перший заступник голови правлiння Шишов Олексiй Станiславович, 1966 р.н., вища освiта (Кам"янець-Подiльський iнженерний iнститут), стаж керiвної роботи 4 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Ул"янова Олена Вiкторiвна, 1964р.н., освiта вища ( Новочеркаський державний технiчний унiверситет), стаж керiвної роботи 21 р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Член правлiння Бондаренко Сергiй Олексiйович, 1965 р.н., освiта вища (Київський полiтехнiчний iнститут), стаж керiвної роботи 19р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна, 1966р.н., освiта вища (Київський iнститут народного господарства), стаж керiвної роботи 16р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини нема
3.12. Засновники емітента Мiнiстерство iнфраструктури України, код ЕДЦnbsp;ПОУ 00017584
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Участi не приймало.

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій 26.06.2001
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 26/10/1/2001
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi
Кількість простих іменних акцій (штук) 79400000
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 79400000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування ТОВ "Богатир-Цnbsp;еєстр"
6.2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДЦnbsp;ПОУ 33544782
6.4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Богатирська,1
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 534143
6.6. Дата видачі ліцензії 26.06.2010
6.7. Міжміський код та телефон 4267440
6.8. Факс 4267440
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
6.10. Опис Д/н

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" створений в 1875 р. як майстернi по ремонту та виготовленню телеграфiв i засобiв зв"язку для залiзницi.
Основними видами продукцiї пiдприємства є електроприводи стрiлочнi, дросель-трансформатори, автоблокувальнi трансформатори.
Господарсько-фiнансова дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до дiючого законодавства. Система бухгалтерського облiку, прийнята на пiдприємствi, вiдповiдає законодавчим та нормативним актам.
У 2012 роцi ПрАТ ?Транссигнал? забезпечило своєчасне виготовлення та поставку обладнання для залiзниць України, у тому числi електроприводiв стрiлочних та дросель-трансформаторiв для обладнання швидкiсних залiзничних магiстралей до ЄВЦnbsp;О-2012, а також виконало значний обсяг робiт за зовнiшньоекономiчними контрактами та договорами iнших суб?єктiв господарювання.
За 2012 рiк виготовлено продукцiї на суму 26122 тис.грн. Обсяги виробництва звiтного перiоду зросли порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року (21524 тис.грн.) на 21,4%.
Обсяг виготовленої продукцiї 26122 тис.грн.
Собiвартiсть продукцiї 22482 тис.грн.
Фактична середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний перiод становить 163 чол. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2011 року чисельнiсть зменшилася на 9 чол. (2011 р. - 172 чол.).
Нараховано у звiтному роцi фонду оплати працi всього 6508,5 тис.грн., у тому числi штатних працiвникiв - 5787,5 тис.грн.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв досягла 2959 грн. та зросла порiвняно з аналогiчним перiодом 2011 року (2548 грн.) на 16,1% завдяки зростанню обсягiв виробництва на 21,4% та пiдвищенню з 01.12.2011 року тарифних ставок та посадових окладiв на 10%. Звiтний рiк вiдмiчений тим, що у 1 пiврiччi цього року завод повинен був виконати в стислi термiни пiдвищений обсяг робiт, пов?язаний з обладнанням швидкiсних залiзничних магiстралей до ЄВЦnbsp;О-2012. У зв?язку з цим, робiтники основного виробництва по максимуму залучалися до виконання замовлень. З метою оптимiзацiї витрат на оплату працi для працiвникiв заводоуправлiння, iншого виробничого та обслуговуючого персоналу у звiтному перiодi встановлювався скорочений (4-денний) робочий тиждень, надавалися вiдпустки без збереження заробiтної плати з iнiцiативи працiвникiв.
У 2012 роцi отримано дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 24649 тис.грн. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2011 року (23163 тис.грн.) дохiд збiльшено на 1486 тис.грн. (6,4%) завдяки поставкам значних обсягiв продукцiї для обладнання швидкiсних залiзничних магiстралей до ЄВЦnbsp;О-2012 та наявностi у звiтному роцi замовлень на поставку продукцiї за зовнiшньоекономiчними договорами до Бiлорусi, Туреччини, Казахстану та Грузiю. Питома вага експорту у загальному обсязi реалiзацiї склала 17,2%.
Загальнi витрати вiд дiяльностi склали 21899 тис.грн, прибуток до оподаткування - 358 тис.грн.
Пiсля вирахування податку на прибуток в сумi 98 тис.грн. товариство отримало чистий прибуток в сумi 382 тис.грн. Порiвняно з фiнансовими результатами за 2011 рiк прибуток збiльшено на 27 тис.грн.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електропривод стрiлочний 744 10309.00 40.00 666 11182.00 39.00
2 Дросель-трансформатор 1375 14671.00 56.00 1290 16949.00 59.00

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 72.00
2 Витрати на оплату працi 29.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 11.00
4 Iншi операцiйнi витрати 10.00

Квартальна фінансова звітність

КОДЦ#65533;
Дата(рік, місяць, число) 11.02.2013
Підприємство за ЄДЦnbsp;ПОУ 00260652
Територія за КОАТУУ 803910000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Орган державного управління за КОДУ Д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 60.10.2
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 01135 м. Київ вул. Жилянська,97
Середня кількість працівників 163

Баланс на 31.12.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1419 1414
- первісна вартість 011 1458 1458
- накопичена амортизація 012 39 44
Незавершені капітальні інвестиції 020 1086 1086
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 4236 3920
- первісна вартість 031 34745 34778
- знос 032 30509 30858
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 12661 12661
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 146 146
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 19548 19227
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 2746 1558
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 1113 1359
Готова продукція 130 548 1647
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 11 11
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4519 6012
- первісна вартість 161 4519 6012
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1068 1006
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 349 230
- у т.ч. в касі 231 1 1
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 10354 11823
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 29902 31050

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 19850 19850
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 8034 8033
Цnbsp;езервний капітал 340 118 137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -3676 -3419
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 24326 24601
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 98 10
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 98 10
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1768 3018
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 2443 2246
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 221 166
- з оплати праці 580 565 527
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 480 480
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 1 2
Усього за розділом IV 620 5478 6439
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 29902 31050

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ Цnbsp;ЕЗУЛЬТАТЦ#65533;

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 28730 27235
Податок на додану вартість 015 4081 4072
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 24649 23163
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 22482 21082
Валовий прибуток:
- прибуток 050 2167 2081
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 2295 2012
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 2460 2328
Витрати на збут 080 189 153
Інші операційні витрати 090 1335 1165
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 478 447
- збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 2 2
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 480 449
- збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 98 94
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 382 355
- збиток 195 0 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 382 355
- збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТЦ#65533; ОПЕЦnbsp;АЦІЙНЦ#65533;Х ВЦ#65533;ТЦnbsp;АТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 16232 12497
Витрати на оплату праці 240 6509 5679
Відрахування на соціальні заходи 250 2448 2136
Амортизація 260 354 321
Інші операційни витрати 270 2265 3031
Цnbsp;азом 280 27808 23664
III. Цnbsp;ОЗЦnbsp;АХУНОК ПОКАЗНЦ#65533;КІВ ПЦnbsp;Ц#65533;БУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 79400000.000 79400000.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 79400000.000 79400000.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00500000 0.00400000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00500000 0.00400000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна