Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

виконуючий обов'язки голови правлiння       Селiванов Костянтин Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01135, Київ, Жилянська,97
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00260652
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 495-16-81 (044) 495-16-81
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kiyv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*

н/д н/д

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці transsignal.com.ua в мережі Інтернет 14.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.03.2019 припинено повноваження член наглядової ради Чернiцький Роман Романович д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал" вiд 14.03.2019р. № 49, припинено повноваження члена наглядової ради Чернiцького Р.Р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 22.11.2017р.