Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

виконуючий обов'язки голови правлiння       Селiванов Костянтин Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01135, Київ, Жилянська,97
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00260652
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 495-16-81 (044) 495-16-81
6. Електронна поштова адреса
transsignal@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*

н/д н/д

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці transsignal.com.ua в мережі Інтернет 28.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.03.2019 79000 26897 293.7
Зміст інформації:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» протягом 2019 року, предметом яких є виконання робiт, надання послуг та/або постачання продукцiї на замовлення АТ «Укрзалiзниця» (у т.ч. в особi його фiлiй), що безпосередньо виконуються, надаються та/або виробляються приватним акцiонерним товариством «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал», з граничною сукупною вартiстю 79 (сiмдесят дев’ять) млн.грн.