Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. голови правлiння       Глазков С.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.07.2016
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00260652
4. Місцезнаходження
01135, м. Київ, вул. Жилянська,97
5. Міжміський код, телефон та факс
2362224 2362224
6. Електронна поштова адреса
д/н

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.07.2016
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 22.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
1 Облiгацiї не випускались.
2. Посади корпоративного секретаря немає.
3. Похiдних цiнних паперiв немає.
4. Фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає.
5. Цiльовi облiгацiї не випускались.
6. Виникла особлива iнформацiя ( змiни посадових осiб членiв правлiння)- 09.10.2014р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А 01 №795676
3. Дата проведення державної реєстрації 05.05.2011
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 19854000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля, 46.69 оптова торгiвля iншими машинами й устаткування
10. Органи управління підприємства Мiнiстерство iнфраструктури України ( ЄДРПОУ 0017584), 01135, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 14.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 322669
3) поточний рахунок 26000300848590
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 322669
6) поточний рахунок 26000300848590

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада в.о. голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глазков Сергiй Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СТ 117167 09.04.2009 Мiський вiддiл №2 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС Укр. у Київ. обл.
4. Рік народження 1961
5. Освіта Вища. Київський iнститут народного господарства
6. Стаж роботи (років) 24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Фiрма "Роман", директор
8. Опис До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi товариства. На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матюхiн Василь Георгiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕС 125302 30.07.1996 Армянським МВГ УМВС Укр. у Криму
4. Рік народження 1955
5. Освіта вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi
6. Стаж роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАО "Київсоюздорпроект", заст. голови правлiння.
8. Опис здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов"язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ул"янова Олена Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕК 059756 12.12.1995 Стаханiвським МВ в Луганськiй обл.
4. Рік народження 1964
5. Освіта вища. Новочеркаський державний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування.
8. Опис Керує роботою по складанню рiчних фiнансових планiв, планiв виробництва контролює їх виконання.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гайдак Галина Петрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 173753 23.07.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. у м. Києвi
4. Рік народження 1966
5. Освіта Вища. Київський iнститут народного господарства
6. Стаж роботи (років) 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ КЕЗ"Транссигнал", головний бухгалтер
8. Опис Обов"язки: ведення бух. облiку з дотриманням єдиних методологiчнихзасад, своєчасне та достовiрне надання фiнансової звiтностi.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада голова ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цебро Василь Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 972702 27.11.1998 Жовтневим РУГУ МВС Укр. м. Києва
4. Рік народження 1955
5. Освіта Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту
6. Стаж роботи (років) 24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головне управлiння "Укрзалiзницi", головний фахiвець.
8. Опис До обов"язкiв входить перевiрка та ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. обiймає посаду головного спецiалiста в Головному управлiннi "Укрзалiзницi".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Голова Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мелешко Василь Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК 843140 29.03.2000 Баглiйським МУ УМВС Укр. у Днiпропетр. обл.
4. Рік народження 1962
5. Освіта Вища. Ленiнградський iнститут iнженерiв та залiзничного транспорту
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приднiпровська залiзниця". Перший заступник начальника служби сигналiзацiї та зв"язку. (м. Днiпропетровськ, вул. К. Маркса,108.
8. Опис До обов"язкiв входить керування роботою Спостережної ради. Обiймає посаду заступника начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв"язку "Укрзалiзницi". (м. Київ, вул. Твеська,5). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Секретар спостережної ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волосовська Наталiя Бронiславiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 606434 21.11.1997 Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Київ
4. Рік народження 1972
5. Освіта Середньо-технiчна. Київський машинобудiвний технiкум
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПП "Неовен", бухгалтер. (м. Київ, б-р Вернадського,36).
8. Опис Веде дiловодство, протоколи засiдань та iншi документи Спостережної ради. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" обiймає посаду начальника вiддiлу кадрiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Спостережної ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калашник Тетяна Володимирiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 345746 04.12.2003 Подiльським РУГУ МВС Укр. у м. Київ
4. Рік народження 1981
5. Освіта Вища. Нацiональна академiя державної податкової служби України.
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АБ "Експрес-Банк", провiдний економiст
8. Опис Приймає участь у засiданнях спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Працює начальником вiддiлу облiку державних корпоративних прав у господарських товариствах Фонду Держмайна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член спостережної ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дишлюк Петро Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 096106 02.03.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. в м. Київ
4. Рік народження 1972
5. Освіта Вища. Нацiональна академiя СБУ
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор ВАТ Всеукраїнська агротехнiчна спiлка"
8. Опис Приймає участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. мiсце роботи:Головний спецiалiст Фонду державного майна України.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Спостережної ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баган Анатолiй Олександрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МС 127402 29.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС Укр. в Тернопiльськiй обл.
4. Рік народження 1965
5. Освіта Вища. Московський фiзико-технологiчний iнститут
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радник голови вiддiлу органiзацiйного забезпечення роботи Голови фонду державного майна України.
8. Опис Приймає участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. мiсце роботи. займає посаду заступника Голови Шевченкiвської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада перший заступник
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шишов Олексiй Станiславович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ 251609 18.09.2014 Голосiївським РВГУДМС Укр. в м. Київ
4. Рік народження 1966
5. Освіта Вища. Кам"янець-Подiльський вiйськовий iнженерний iнститут
6. Стаж роботи (років) 31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Київський судноремонтний завод, начальник вiддiлу по роботi з персоналом.
8. Опис Здiйснює керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю заводу у сферi матерiально-технiчного забезпечення, забезпечує комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства, зокрема, збут продукцiї заводу згiдно з договорами постачання та на ринку, пошук шляхiв виробництва нової продукцiї, яка вiдповiдає ринковим вимогам. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує зарплату. iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кононенко Антонiна Iванiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 076312 16.03.2004 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. в м. Київ
4. Рік народження 1956
5. Освіта Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту
6. Стаж роботи (років) 6
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Провiдний iнженер вiддiлу експлуатацiї засобiв автоматики i телемеханiки Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку.
8. Опис Надає допомогу головi Ревiзiйної комiсiї в органiзацiї роботи.Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Обiймає посаду начальника вiддiлу нормативної документацiї управлiння зв"язку Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Семенюта Людмила Андрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 808936 05.05.1998 Ватутiнським РУГУ МВС Укр. в м. Київ
4. Рік народження 1967
5. Освіта Вища. Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник вiддiлу документальних перевiрок справляння мiсцевих, ресурсних( рентних) та неподаткових платежiв Укр. аудиту юридичних осiб ДПА у Деснянському районi м. Києва.
8. Опис Вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi комiсiї. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: Державна фiнансова iнспекцiя м. Києва. головний державний фiнансовий iнспектор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження м. Київ, вул Грiнченко,3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс 0444267440 0444267440
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Д/н
1. Найменування ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 32736376
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Татарська, 7, к.54
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 005483
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.07.2003
7. Міжміський код та телефон/факс 0442239320 0442239320
8. Вид діяльності Аудитор, який надає аудиторськi послуги
9. Опис Д/н

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.2003 146/10/1/2003 Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi 0 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 79414276 19853569 100
Опис Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстингу не перебувають.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 11227 X X
Усього зобов'язань X 11227 X X
Опис: Д/н

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електропривод стрiлочний 188 5191 61 183 5730 81
2 Дросель-трансформатор 216 2985 35 187 3245 46

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 73.00
2 Витрати на оплату працi 39.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 9.00
4 Iншi операцiйнi витрати 35.00КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 100
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Жилянська,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1411 1411 0
первісна вартість 1001 1458 1458 0
накопичена амортизація 1002 47 47 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1086 1086 0
Основні засоби: 1010 2996 2861 0
первісна вартість 1011 34827 34848 0
знос 1012 31831 31987 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 12664 12664 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 146 146 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 18303 18168 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6905 9543 0
Виробничі запаси 1101 980 1726 0
Незавершене виробництво 1102 5659 7289 0
Готова продукція 1103 266 528 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2013 313 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 11 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 968 1051 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 403 100 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 402 99 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 10289 11018 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28592 29186 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19854 19854 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 8033 8033 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 146 146 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10217 -10331 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 17816 17702 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 32 257 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 32 257 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 32 257 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 892 837 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8856 10076 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 321 30 0
за розрахунками з оплати праці 1630 673 279 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2 5 0
Усього за розділом IІІ 1695 10744 11227 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28592 29186 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7867 4128
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 7185 ) ( 3700 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

682

428
 збиток 2095 ( 0 ) ( 95 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1629 1664
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1254 ) ( 1065 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1030 ) ( 979 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

27

48
 збиток 2195 ( ) ( 308 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

27

48
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

27

48
 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 27 48

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 5245 2226
Витрати на оплату праці 2505 2816 1968
Відрахування на соціальні заходи 2510 620 736
Амортизація 2515 156 161
Інші операційні витрати 2520 2524 2073
Разом 2550 11361 7154

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 79414276 79400000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 79414276 79400000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

12364

4128
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1249 1377
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9315 )

( 1620 )
Праці 3105 ( 2742 ) ( 1671 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 926 ) ( 785 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 912 ) ( 215 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 1377 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -282 -163
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 21 ) ( 8 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 21 8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -303 -171
Залишок коштів на початок року 3405 403 217
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -14
Залишок коштів на кінець року 3415 100 32

Примітки Д/н
Керівник Глазков С.I.
Головний бухгалтер Гайдак Г.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков С.I.
Головний бухгалтер Гайдак Г.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 19854 0 8033 146 -10217 0 0 17816
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 19854 0 8033 146 -10217 0 0 17816
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 27 0 0 27
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 141 0 0 141
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -114 0 0 -114
Залишок на кінець року 4300 19854 0 8033 146 -10331 0 0 17702

Примітки Д/н
Керівник Глазков С.I.
Головний бухгалтер Гайдак Г.П.