Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
В.о. голови правлiння       Селiванов К.К.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.07.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00260652
4. Місцезнаходження
01135, м. Київ, вул. Жилянська,97
5. Міжміський код, телефон та факс
2362224 2362224
6. Електронна поштова адреса
д/н

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.07.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 25.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
1 Облiгацiї не випускались.
2. Посади корпоративного секретаря немає.
3. Похiдних цiнних паперiв немає.
4. Фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає.
5. Цiльовi облiгацiї не випускались.
6. Виникла особлива iнформацiя ( змiни посадових осiб членiв правлiння)- 16.01.2018р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А 01 №795676
3. Дата проведення державної реєстрації 05.05.2011
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 19854000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 136
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 49.20 Вантажний залiзничний транспорт, 46.90 неспецiалiзована оптова торгiвля, 46.69 оптова торгiвля iншими машинами й устаткування
10. Органи управління підприємства ПАТ "Українська залiзниця", ЄДРПОУ 40075815, 01135, м. Київ-150, вул. Тверська,5.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "РВС банк"
2) МФО банку 339072
3) поточний рахунок 26002011917001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 322669
6) поточний рахунок 26000300848590

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада в.о. голови правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Селiванов Костянтин Костянтинович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1962
5. Освіта Вища. Київський авiацiйний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Помiчник голови правлiння ПрАТ "Укргаз-Енерго".
8. Опис До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi товариства. На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матюхiн Василь Георгiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1955
5. Освіта вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi
6. Стаж роботи (років) 23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ЗАО "Київсоюздорпроект", заст. голови правлiння.
8. Опис здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов"язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ул"янова Олена Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1964
5. Освіта вища. Новочеркаський державний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування.
8. Опис Керує роботою по складанню рiчних фiнансових планiв, планiв виробництва контролює їх виконання.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гайдак Галина Петрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 173753
4. Рік народження 1966
5. Освіта Вища. Київський iнститут народного господарства
6. Стаж роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ КЕЗ"Транссигнал", головний бухгалтер
8. Опис Обов"язки: ведення бух. облiку з дотриманням єдиних методологiчнихзасад, своєчасне та достовiрне надання фiнансової звiтностi.На ПрАТКЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вдовиченко Володимир Андрiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1955
5. Освіта Вища,Вiнницький торговельно-економiчний iнститут нацiонального торговельно-економiчного унiверситету
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та аудиту регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних перевезень управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця» Департаменту аудиту та контролю, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна
8. Опис До обов"язкiв входить перевiрка та ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.
1. Посада Голова Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернiцький Роман Романович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1974
5. Освіта Вища. Днiпропетровський державний унiверситет залiзничного транспорту, Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Служба колiї» Львiвської залiзницi, начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Тернопiльська дистанцiя колiї», начальник структурного пiдроздiлу «Служба колiї» Укрзалiзницi, заступник начальника регiональної фiлiї з iнфраструктури регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця», директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця».
8. Опис До обов"язкiв входить керування роботою Наглядовою радою. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада Секретар Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дорошенко Роман Дмитрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1981
5. Освіта Вища. Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юрисконсульт ТОВ «Юридична компанiя «ТСК», головний фахiвець департаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця».
8. Опис Веде дiловодство, протоколи засiдань та iншi документи Спостережної ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Морковкiн Артем Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1978
5. Освіта Вища. Донецький iнститут внутрiшнiх справ.
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав служба в органах внутрiшнiх справ України, радник ТОВ «ТРIО ЛАЙН ЛТД», директор ТОВ «КБК i К», директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця».
8. Опис Приймає участь у засiданнях спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Працює начальником вiддiлу облiку державних корпоративних прав у господарських товариствах Фонду Держмайна.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член Наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бунчуков Олег Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1974
5. Освіта Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут"
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу телекомунiкацiй та засобiв контролю управлiння зв’язку головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, В.о. начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку Укрзалiзницi, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики та телекомунiкацiй, директор департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ «Укрзалiзниця».
8. Опис Приймає участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. мiсце роботи.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада перший заступник
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шишов Олексiй Станiславович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1966
5. Освіта Вища. Кам"янець-Подiльський вiйськовий iнженерний iнститут
6. Стаж роботи (років) 32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Київський судноремонтний завод, начальник вiддiлу по роботi з персоналом.
8. Опис Здiйснює керiвництво фiнансово-господарською дiяльнiстю заводу у сферi матерiально-технiчного забезпечення, забезпечує комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства, зокрема, збут продукцiї заводу згiдно з договорами постачання та на ринку, пошук шляхiв виробництва нової продукцiї, яка вiдповiдає ринковим вимогам. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує зарплату. iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левчук Євген Вiкторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1982
5. Освіта Вища. Донбаська державна машинобудiвна академiя
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав головний спецiалiст вiддiлу контрольно-ревiзiйних перевiрок Департаменту контролю за дотриманням лiцензiйних умов, головний спецiалiст вiддiлу лiцензування в сферi надання послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення управлiння лiцензування субєктiв у сферi теплопостачання та у сферi послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики та комунальних послуг, провiдний економiст вiддiлу аналiзу вартостi матерiально-технiчних ресурсiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу аналiзу вартостi робiт з капiтального ремонту та будiвництва рухомого складу, iнших технiчних засобiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв ПАТ «Укрзалiзниця», головний фахiвець сектору монiторингу виробничої дiяльностi та складського господарства департаменту матерiально-технiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiтико-цiнової роботи департаменту цiнової полiтики ПАТ «Укрзалiзниця».
8. Опис Надає допомогу головi Ревiзiйної комiсiї в органiзацiї роботи.Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безродна Вiкторiя Михайлiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1980
5. Освіта Вища. Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер фiнансово-економiчного вiддiлу галузевої служби електропостачання регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», головний фахiвець вiддiлу консолiдованої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, начальник вiддiлу дебiторської та кредиторської заборгованостi Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця".
8. Опис Вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi комiсiї. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федорченко Алла Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1985
5. Освіта Вища. Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. В. Лазаряна
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав головний спецiалiст вiддiлу аналiтичної роботи управлiння аналiтичного забезпечення роботи мiнiстра та колегiї (патронатна служба), головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури та координацiї департаменту розвитку та координацiї систем транспорту та зв’язку, головний спецiалiст вiддiлу програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту, зв’язку та туризму, головний спецiалiст вiддiлу прогнозування та програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури департаменту координацiї полiтики розвитку iнфраструктури та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури управлiння стратегiчного розвитку iнфраструктури та науково-технiчної полiтики Мiнiстерства iнфраструктури України, помiчник начальника департаменту майнових та земельних ресурсiв, провiдний iнженер вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення департаменту майнових та земельних ресурсiв ПАТ "Укрзалiзниця".
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Виконує обов'язки згiдно Положення. Винагороду не отримує.
1. Посада член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Завируха Оксана Степанiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4. Рік народження 1982
5. Освіта Вища. Укр. держ. академiя залiзничного транспорту, Уманський держ. аграрний унiверситет.
6. Стаж роботи (років) 5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав провiдний економiст вiддiлу органiзацiї прибуткових надходжень з вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї прибуткових надходжень та їх розподiлу головного фiнансово-економiчного управлiння Укрзалiзницi, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї доходних надходжень вiд вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї доходних надходжень та їх розподiлу фiнансово-економiчного департаменту, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї та контролю операцiй з фiнансовими iнструментами департаменту казначейства ПАТ "Укрзалiзниця".
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Обов'язки виконує згiдно положення. Винагороду не отримує.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження м. Київ, вул Грiнченко,3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс 0444267440 0444267440
8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис Д/н
1. Найменування ТОВ "Українська аудиторська служба"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 21198495
4. Місцезнаходження м. Харкiв, майдан Конституцiї, 1, пiд. 6, к.63-12
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2013
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
7. Міжміський код та телефон/факс 0577524171 0577524171
8. Вид діяльності Аудитор, який надає аудиторськi послуги
9. Опис Д/н

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.2003 146/10/1/2003 Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi 0 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 79414276 19853569 100
Опис Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстингу не перебувають.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 11270 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 11270 X X
Опис: Д/н

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електропривод стрiлочний 260 9451 60 251 9116 57
2 Дросель-трансформатор 256 6392 40 277 6870 43

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 86
2 Витрати на оплату працi 63
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 14
4 Iншi операцiйнi витрати 41КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 136
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Жилянська,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 48 48 0
накопичена амортизація 1002 48 48 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1086 1086 0
Основні засоби: 1010 2587 2487 0
первісна вартість 1011 34965 35000 0
знос 1012 32378 32513 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1101 1101 0
Відстрочені податкові активи 1045 146 146 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4920 4820 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 10904 13501 0
Виробничі запаси 1101 4683 6339 0
Незавершене виробництво 1102 4789 5743 0
Готова продукція 1103 1432 1419 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6531 2085 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 410 422 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 91 88 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 90 87 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 17936 16096 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 22856 20916 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19854 19854 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 6623 6623 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 146 146 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -16991 -16977 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 9632 9646 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5573 2833 0
за розрахунками з бюджетом 1620 6442 6452 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 34 34 0
за розрахунками зі страхування 1625 141 261 0
за розрахунками з оплати праці 1630 951 1261 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 100 468 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 17 5 0
Усього за розділом IІІ 1695 13224 11270 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 22856 20916 0

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 15985 12034
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 15381 ) ( 10689 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

1345
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2221 1669
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1287 ) ( 2025 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1524 ) ( 1182 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

14

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 193 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

14

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 193 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

14

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 193 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 14 -193

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 9955 11587
Витрати на оплату праці 2505 5946 4707
Відрахування на соціальні заходи 2510 1308 1036
Амортизація 2515 135 139
Інші операційні витрати 2520 1789 3164
Разом 2550 19133 20633

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 79414276 79414276
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 79414276 79414276
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0.000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 00.000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

26287

11250
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 2665 1566
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 390
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 20050 )

( 8525 )
Праці 3105 ( 3172 ) ( 2623 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1339 ) ( 727 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( 4574 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1993 ) ( 828 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2157 ) ( 437 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 209 ) ( 132 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 32 -66
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 35 ) ( 79 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 35 79
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3 -145
Залишок коштів на початок року 3405 91 258
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 88 113

Примітки Д/н
Керівник Селiванов К.К.
Головний бухгалтер Гайдак Г.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/н
Керівник Селiванов К.К.
Головний бухгалтер Гайдак Г.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 19854 0 8033 146 -12981 0 0 15052
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 -1410 0 4010 0 0 -5420
Скоригований залишок на початок року 4095 19854 0 6623 146 -16991 0 0 9632
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 14 0 0 14
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 14 0 0 14
Залишок на кінець року 4300 19854 0 6623 146 -16977 0 0 9646

Примітки Д/н
Керівник Селiванов К.К.
Головний бухгалтер Гайдак Г.П.