Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Виконуючий обов"язки голови правлiння       Селiванов Костянтин Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 02.11.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01135, Київ, Жилянська,97
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00260652
5. Міжміський код та телефон, факс
0442362224 0442362224
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kiyv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 213(2966) "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 07.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 02.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.11.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Венгер Володимир Володимирович д/н 0
Зміст інформації:
Згiдно наказу ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" вiд 02.11.2018р. №173 достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Венгера В.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 15.06.2018.
02.11.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Вдовиченко Володимир Андрiйович д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Вдовиченка В.А. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 22.12.2017.
02.11.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Безродна Вiкторiя Михайлiвна д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Безродна В.М. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 22.12.2017.
02.11.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Левчук Євген Вiкторович д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Левчука Є.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 22.12.2017.
02.11.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Федорченко Алла Вiкторiвна д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Федорченко А.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 22.12.2017.
02.11.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Леорда Андрiй Аркадiйович д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 членом ревiзiйної комiсiї обрано Леорду А.А. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї, начальник управлiння справ та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької ОДА, менеджер з технiчного аудиту вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
02.11.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Войтович Олександр Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 членом ревiзiйної комiсiї обрано Войтовича О.М. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
02.11.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Бондарчук Iгор Петрович д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 .) членом ревiзiйної комiсiї обрано Бондарчука I.П. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
02.11.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Молiнська Людмила Iванiвна д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 .) членом ревiзiйної комiсiї обрано Молiнську Л.I. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
02.11.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Грамма Андрiй Iванович д/н 0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 02.11.2018р. №173 членом ревiзiйної комiсiї обрано Грамму А.I. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор служби контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».