Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Виконуючий обов"язки голови правлiння       Селiванов Костянтин Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.07.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01135, Київ, Жилянська,97
4. Код за ЄДРПОУ
00260652
5. Міжміський код та телефон, факс
0442362224 0442362224
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kiyv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 147 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 03.08.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 31.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.07.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Венгер Володимир Володимирович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 31.07.2018р. №138. Рiшенням акцiонера вiд 15.06.2018р. №71-7/58-7, яке прийнято на засiданнi правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» ( протокол вiд 15.06.2018р.№Ц-64/54 Ком. т.) членом ревiзiйної комiсiї обрано Венгера В.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: посади керiвного складу пiдроздiлiв СБУ, начальник вiддiлу регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця» Департаменту безпеки, головний фахiвець Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалiзниця».