Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о голови правлiння       Глазков Сергiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.05.2016
(дата)

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01135, Київ, вул. Жилянська, 97
4. Код за ЄДРПОУ
00260652
5. Міжміський код та телефон, факс
0442362224 0444951681
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kyiv@gmail.com

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 94 ( 4382) Бюлетень цiнi папери України 24.05.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 23.05.2016
(адреса сторінки) (дата)

 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.05.2016 призначено Голова Наглядової ради Мелешка Василя Васильовича АК 843140
29.03.2000 Баглiйський МУ УМВС Укр. у Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» № 31 вiд 23.05.2016р.
Призначено на посаду Голови наглядової ради Мелешка Василя Васильовича ( АК 843140 виданий Баглiйський РВ Днiпродзержинська МУ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. 29.03.2000р.) Попередня посада, яку займав «Приднiпровська залiзниця», перший заступник начальника служби сигналiзацiї та зв'язку ( м. Днiпропетровськ, пр.-т К.Маркса, 108). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% ( 100% Держави). Призначено на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.05.2016 звільнено Голова Наглядової ради Поета Микола Васильвич СО 061854
12.12.1998 Ленiнградський РУГУ МВС Укр. в м. Київ
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 23.05.2016р. № 31 звiльнено з посади Голову наглядової ради Поету Миколу Васильовича ( паспорт:. СО № 061854 виданий Ленiнградським РУГУ МВС Укр. в м. Київ 22.12.1998р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% ( 100% Держави). Обов?язки виконував згiдно наказу ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» №32 вiд 20.05.2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.05.2016 призначено Член Наглядової ради Волосовська Наталiя Бронiславiвна СН 606434
21.11.1997 Радянським РУ ГУ МВС Укр. у м. Києвi
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» № 31 вiд 23.05.2016р.
Призначено на посаду члена наглядової ради Волосовську Наталiю Бронiславiвну ( СН 606434 виданий Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києвi. 21.11.1997р.) Попередня посада, яку займав ПП «Неовен», бухгалтер ( м. Київ, б-р Вернадського, 36). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% ( 100% Держави). Призначено на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
23.05.2016 звільнено Член Наглядової ради Кузьо Галина Василiвна СН 394202
Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Київ
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 23.05.2016р. № 31 звiльнено з посади члена наглядової ради Кузьо Галина Василiвна ( паспорт:. СН № 394202 виданий Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Київ 05.01.1997р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% ( 100% Держави). Обов?язки виконував згiдно протоколу засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономiки, Мiнфiну та Фонду державного майна України №182 вiд 06.08.2007р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.