Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. голови правлiння       Глазков С.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00260652
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01135, м. Київ, Жилянська,97
5. Міжміський код, телефон та факс
0442362224 0442362224
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kyiv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 78 (4366)   28.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки 1. Пiдприємство не займається дiяльнiстю, яка пiдлягає лiцензуванню.
2. Пiдприємство не належить до будь-яких об"єднань.
3. Послугами рейтингового агентства не користувалась через тяжкий фiнансовий стан пiдприємства.
4. Загальнi збори акцiонерiв не проводились.
5. Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстiнгу не перебувають.
6. Борговi цiннi папери не випускались.
7. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом 2015р. не виникала.
8. Фiнансової звiтностi , складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає.
9. Цiльовi облiгацiї не випускались.
10. Похiдних цiнних паперiв немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 №795676
3. Дата проведення державної реєстрації
05.05.2011
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
19853569
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
101
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
56.21 Постачання готових страв для подiй
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства
Мiнiстерство iнфраструктури України, ЄДРПОУ 00017584, 01135, м. Київ, Повiтрофлотський пр.,14.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
322669
3) поточний рахунок
26000300848590
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
322669
6) поточний рахунок
26000300848590

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство iнфраструктури України 00017584 01135 м. Київ Повiтрофлотський пр.,14 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.000000000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
в.о. голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глазков Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 117167 09.04.2009 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС Укр. в Київ. обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища. Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма "Роман", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2015 не визначено
9) Опис
До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства.На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2015 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матюхiн Василь Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 125302 30.07.1998 Армянський МВГ УМВС Укр. в Криму
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАО "Київсоюздорпроект", зас. голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2014 не визначено
9) Опис
Обов"язки: здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов"язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради.На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2015 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ул"янова Олена Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 059756 28.12.1995 Стаханiвський МВ в Луганськiй обл.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища. Новочеркаський державний технiчний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2005 не визначено
9) Опис
Обов"язки: керує роботою по складанню рiчних фiнансових планiв, планiв виробництва та контролює їх виконання. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2015 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдак Галина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 173753 23.07.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища.Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ КЕЗ "Транссигнал", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2001 не визначено
9) Опис
Обов"язки: ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, своєчасне та достовiрне надання фiнансової звiтностi. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2015рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цебро Василь Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 972702 27.11.1998 Жовтневим РУГУ МВС Укр. м. Києва
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головне управлiння "Укрзалiзницi", головний фахiвець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.01.2008 не визначено
9) Опис
До обов"язкiв входить перевiрка та ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Винагорода за 2015вcкладає 2436 грн. Обiймає посаду головного спецiалiста в Головному управлiннi "Укрзалiзницi" ( м. Київ, вул Тверська,5).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поета Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 061854 22.12.1998 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища. Київський фiлiал Харкiвського iнституту iнженерiв залiзничного траенанспорту
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головне управлiння "Укрзалiзницi", заст. начальника Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
До обов"язкiв входить керування роботою Спостережної ради.Винагорода не надається.Обiймає посаду першого заступника начальника Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку Укрзалiзницi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
секретар Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьо Галина Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 394202 05.01.1997 Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища. Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ КЕЗ "Транссигнал", iнженер-економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.08.2007 не визначено
9) Опис
Веде дiловодство, протоколи засiдань та iншi документи Спостережної ради. Винагорода за 2015 рiк не надавалась. . На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" обiймає посаду iнженера-економiста. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калашник Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 345746 14.12.2003 Подiльським РУ ГУ МВС Укр. м. Києва
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища. Нацiональна академiя Служби безпеки України
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний економiст Київського мiського вiддiлення АБ "Експрес-банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: приймати участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: нач. Київського мiського та Другого вiддiлень АБ "Експрес-Банк". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дишлюк Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 096106 02.03.2006 Мiнським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища.Нацiональна академiя Служби безпеки України
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ВАТ "Всеукраїнська агротехнiчна спiлка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: приймати участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: головний спецiалiст Фонду державного майна.м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баган Анатолiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 127402 28.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС Укр. в Тернопiльськiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища. Московський фiзико-технологiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радник Голови вiддiлу органiзацiйного забезпечення роботи Голови фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: приймати участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: заступник Голови Шевченкiвської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї.м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишов Олексiй Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 251609 18.09.2014 Голосiївським РВГУДМС Укр. в м. Київ
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища. Кам"янець-Подiльський вiйськовий iнженерний iнститут
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський судноремонтний завод, начальник вiддiлу по роботi з персоналом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.09.2015 не визначено
9) Опис
Обов"язки: здiйснює керiвництво фiнансово-господарської дiяльностi заводу у сферi матерiально-технiчного забезпечення, забезпечує комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства, зокрема, збут продукцiї заводу згiдно з договорами постачання та на ринку, пошук шляхiв виробництва нової продукцiї, яка вiдповiдає ринковим вимогам. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2015 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кононенко Антонiна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 076312 16.03.1999 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. у м. Києвi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний iнженер вiддiлу експлуатацiї засобiв автоматики i телемеханiки Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку Укрзалiзницi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: надає допомогу головi Ревiзiйної комiсiї в органiзацiї роботи. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримуєю Мiсце роботи Обiймає посаду начальника вiддiлу нормативної документацiї в головному управлiннi "Укрзалiзницi"" ( м. Київ, вул. Тверська,5). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенюта Людмила Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 808936 05.05.1998 Ватутинським РУГУ МВС Укр. у м. Києвi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища. Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу документальних перевiрок справляння мiсцевих та неподат. платежiв Укр.аудиту юр. осiб ДПI у Деснянському районi м. Києва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi комiсiї. Винагороду за 2011р. на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: Державна фiнансова iнспекцiя м. Києва. Головний державний фiнансовий iнспектор.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в.о. голови правлiння Глазков Сергiй Iванович СН 117167 09.04.2009 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС Укр. у Київ.обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
член правлiння Матюхiн Василь Георгiйович ЕС 125302 08.12.1995 Армянським МВГ УМВС Укр. в Криму 0 0.00000000000 0 0 0 0
член правлiння Ул"янова Олена Вiкторiвна ЕК 059756 28.12.1995 Стаханiвський МВ в Луганськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна СО 173753 23.07.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. 0 0.00000000000 0 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Цебро Василь Григорович СН 972702 27.11.1998 Жовтневим РУГУ МВС Укр. м. Києва 0 0.00000000000 0 0 0 0
голова Спостережної ради Поета Микола Васильович СО 061854 22.12.1998 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
секретар Спостережної ради Кузьо Галина Василiвна СН 394202 05.01.1997 Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
член Спостережної ради Калашник Тетяна Володимирiвна МЕ 345746 14.12.2003 Подiльським РУ ГУ МВС Укр. м. Києва 0 0.00000000000 0 0 0 0
член Спостережної ради Дишлюк Петро Михайлович СО 096106 02.03.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
член Спостережної ради Баган Анатолiй Олександрович МС 127402 28.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС Укр. в Тернопiльськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
перший заступник голови правлiння Шишов Олексiй Станiславович ТТ 251609 18.09.2014 Голосiївським РВГУДМС Укр. в м. Київ 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Кононенко Антонiна Iванiвна СО 076312 16.03.1999 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Семенюта Людмила Андрiївна СН 808936 05.05.1998 Ватутинським РУГУ МВС Укр. в м. Ки їв 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Мiнiстерство iнфраструктури України 00017584 01135 м. Київ Шевченкiвський м. Київ Повiтрофлотський пр.,14 79414276 100.00000000000 794414276 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзичних осiб немає. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 79414276 100.00000000000 79414276 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0000.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0000.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Д/н

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/н м. Київ Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiвi
Опис Д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження 04107 Україна Київська д/н м. Київ вул. Татарська, 7, к.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 005483
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.07.2003
Міжміський код та телефон 0442239320
Факс 0442239320
Вид діяльності аудитор, який надає аудиторськi послуги
Опис Д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.2003 146/10/1/2003 Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi д/н Бездокументарні іменні 0.250 79414276 19853569.000 100.000000000000
Опис Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстiнгу не перебувають.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" створений в 1875 р. як майстернi по ремонту та виготовленню телеграфiв i засобiв зв"язку для залiзницi.Завод пройшов нелнгкий трудовий шлях становлення та розвитку до сучасного провiдного пiдприємства по виготовленню засобiв сигналiзацiї, електричної диспетчерської централiзацiї та автоблокування для залiзниць i метрополiтенiв.
 
Пiдприємство має в своєму складi 2 цехи основного виробництва, 2 цехи допомiжного виробництва та служби соцiального та побутового обслуговування, апарат управлiння.
 
Фактична середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу за 2015 рiк склала 94 чол. Порiвняно з минулим роком (103 чол.) чисельнiсть зменшено на 9 чол.
Нараховано у звiтному перiодi фонд оплати працi всього 4490 тис.грн., у тому числi штатних працiвникiв - 3973 тис.грн. Порiвняно з 2014 роком (3457 тис.грн.) фонд оплати працi збiльшено на 1033 тис.грн. за рахунок зростання обсягiв виробництва у 3,8 раз та направлення коштiв на iндексацiю грошових доходiв працюючих у зв’язку з зростанням iндексу споживчих цiн вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв вiд 17.07.2003 року № 1078. Рiчна сума iндексацiї склала 497,7 тис.грн.
Товариство вживало заходи з економiї витрат на оплату працi, для чого з 01.03. по 31.08.2015 року робота на пiдприємствi здiйснювалася за графiком 3-денного робочого тижня, з 01.09 по 31.12.2015 року - за графiком 4-денного робочого тижня.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв досягла у звiтному перiодi 3522 грн. та зросла порiвняно з аналогiчним перiодом 2014 року (2564 грн.) на 37,4%.
 
Не належить
 
Вiдсутня
 
Вiдсутнi.
 
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до Закону україни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючих положень ( стандартiв) бух. облiку за новим планом рахункiв з застосуванням 9 класу рахункiв для облiку витрат. Вiдображення витрат ТМЦ проводиться за первiсною вартiстю. Облiк списання ТМЦ в виробництво за методом середньозваженої вартостi. Визначення сум амортизацiйних вiдрахувань за прямолiнiйним методом.
 
Основними видами продукцiї пiдприємства є електроприводи стрiлочнi, дросель-трансформатори, автоблокувальнi трансформатори.
 
Придбання основних засобiв не вiдбувалось через вiдсутнiсть коштiв. В 2010р. було списано автотранспорт у кiлькостi 4 одиницi в зв"язку з непридатнiстю. Списання в 2015 роцi не вiдбувалось.
 
Д/н
 
Основнi засоби зношенi на 87%. Всi основнi засоби власнi та знаходяться на територiї пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,97.В склад ОЗ входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. На пiдприємствi багато обладнання, яке було введено в експлуатацiю у 40-х роках. А також є верстати 1928 року виготовлення. На пiдприємствi є верстати рiзних видiв, ковальсько-пресове устаткування, ливарне та гальванiчне устаткування. Закуповувати нове у пiдприємства немає коштiв.
 
Через несвоєчаснi розрахунки залiзниць за отримане обладнання та дефiцит обiгових коштiв, товариство не мало можливостi своєчасно забезпечувати виробництво необхiдними матерiалами та комплектуючими, що призводило до неритмiчної роботи виробництва та позначилося на виконаннi плану (93,1%)


 
Не було.
 
За рахунок власних коштiв.
 
Д/н
 
Полiпшити показники 2015 року.
 
Д/н
 
Д/н
 
Iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3007.000 2743.000 0.000 0.000 3007.000 2743.000
будівлі та споруди 2770.000 2590.000 0.000 0.000 2770.000 2590.000
машини та обладнання 196.000 131.000 0.000 0.000 196.000 131.000
транспортні засоби 4.000 1.000 0.000 0.000 4.000 1.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 37.000 21.000 0.000 0.000 37.000 21.000
2. Невиробничого призначення: 286.000 253.000 0.000 0.000 286.000 253.000
будівлі та споруди 286.000 253.000 0.000 0.000 286.000 253.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 3293.000 2996.000 0.000 0.000 3293.000 2996.000
Опис 87% зносу, основнi засоби власнi та знаходяться на территорii пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97. У склад ОЗ входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. Основна частина - це технологiчне обладнання дата виготовлення яких 1928 - 2005 рiк. Обладнання пiдприємства зношене морально та фiзично. Обладнання пiдприємства практично не оновлюється через вiдсутнiсть коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 17415.000 17824.000
Статутний капітал (тис. грн.) 19854.000 19850.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19854.000 19850.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2439 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2439тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2026 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2026 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються через те, що оцiнка активiв була проведена у 2001 роцi при корпоратизацiї пiдприємства. На даний час проводиться робота з оцiнки активiв. Згiдно постанови Кабiнету мiнiстрiв Укр. вiд 25.06.2014р. №200 "Про утворення ПАТ "Українська залiзниця" входить до перелiку пiдприємств залiзничного транспорту на базi яких утворюється ПАТ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 8856.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 1888.000 X X
Усього зобов'язань X 10744.000 X X
Опис: Д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електропривiд стрiлочний 291 6311.00 50.00 285 7777.00 50.00
2 Дросель-трансформатор 351 5112.00 35.00 351 5618.00 36.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 53.00
2 Витрати на оплату працi 37.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 14.00
4 Iншi операцiйнi витрати 29.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
04.02.2015 04.02.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.09.2015 16.09.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, м. Київ. вул. Татарська, 7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності рiк 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Київський електротехнiчний завод «Транссигнал», що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про результати розмiщення акцiй, станом на 31 грудня 2015 року
16 лютого 2016 року м. Київ

РОЗДIЛ 1 «ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI»
Основнi вiдомостi про товариство
Повна назва – Приватне акцiонерне товариство «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 00260652
Мiсцезнаходження – 01135, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 97
Дата державної реєстрацiї – Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 05.05.2001 р., дата державної реєстрацiї – 27.04.2001р.
Дата внесення останнiх змiн до Статуту – Наказ Мiнiстерства Iнфраструктури України № 344 вiд 2.09.2015 р.
Керiвник – В.о. голови правлiння Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер – Гайдак Галина Петрiвна
Кiлькiсть працiвникiв – 104 чол.
Види дiяльностi аз КВЕД:
49.20 Вантажний залiзничний транспорт (основний)
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПрАТ «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал»:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2015 року (форма № 1);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) за 2015 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2015 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал (Звiту про змiни у власному капiталi) за 2015 рiк (форма № 4);
- Примiток до фiнансової звiтностi.
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2015 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно
фiнансової звiтностi
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової
звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування), затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 08.10.2013 р. № 2187 та Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського
облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi зазначених в iнвентаризацiйних вiдомостях сум.
Крiм того, ми не мали можливостi пiдтвердити суми дебiторської заборгованостi та зобов'язань по деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказiв iз зовнiшнiх джерел.
У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях запасiв, дебiторської заборгованостi та зобов’язань, вiдображених чи не вiдображених в облiку, а також у фiнансовiй звiтностi.
Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi та не нараховувало забезпечення на виплату вiдпусток у вiдповiдностi до вимог П(С)БО.
Аудитори доходять висновку, що вищенаведенi недолiки не є суттєвими у контекстi фiнансової звiтностi у цiлому, та не перевищують прийнятий рiвень суттєвостi при оцiнцi iнших викривлень.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 «МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА»
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал», що додається, станом на 31.12.2015 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» складена вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2015 р., його фiнансовi результати фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2015 рiк, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV.

РОЗДIЛ 2 «ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ»
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Згiдно установчих документiв Статутний капiтал Вiдкритого акцiонерного товариства «Київський електромеханiчний завод «Транссигнал» становив 18 244 800,00 грн. (вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi сорок чотири вiсiмсот тисяч грн. 00 коп.). За даними установчих документiв внески до статутного капiталу були здiйсненi власником в повному обсязi.
У зв’язку з закiнченням термiну зберiгання первинних документiв i додаткiв до них, що фiксують факт виконання господарських операцiй i є пiдставою для бухгалтерських та податкових записiв, якi встановленi Положенням про документальне забезпечення записiв бухгалтерського облiку (наказ Мiнiстерства фiнансiв України № 88 вiд 24.05.1995 р.), аудитор не мав можливостi перевiрити первиннi документи, на пiдставi яких здiйснювались внески власником до статутного капiталу товариства. Данi про формування статутного капiталу товариства отриманi з установчих документiв.
25 червня 2001 року Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 269/10/1/2001 вiд 25.06.2001р. на випуск простих iменних акцiй кiлькiстю 72 979 200 (сiмдесят два мiльйони дев’ятсот сiмдесят дев’ять тисяч двiстi) номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 18 244 800,00 грн. (вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi сорок чотири тисячi вiсiмсот грн. 00 коп.). Форма випуску акцiй – документарна.
В 2003 р. засновником Вiдкритого акцiонерного товариства «Київський електромеханiчний завод «Транссигнал» прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу на суму 129 300,00 грн. до розмiру 18 374 100,00 грн. (вiсiмнадцять мiльйонiв триста сiмдесят чотири тисячi сто грн. 00 коп.).
03 червня 2003 р. Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi було видане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 146/10/1/2003 вiд 03.06.2003 р. на випуск простих iменних акцiй кiлькiстю 73 496 400 (сiмдесят три мiльйони чотириста дев’яносто шiсть тисяч чотириста) номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну суму 18 374 100,00 грн. (вiсiмнадцять мiльйонiв триста сiмдесят чотири тисячi сто грн. 00 коп.). Форма випуску акцiй – документарна.
У вiдповiдностi до Статуту, який затверджений наказом № 57 вiд 21.04.2011р. Мiнiстерства iнфраструктури України (дата державної реєстрацiї – 05.05.2011 р.), Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства «Київський електромеханiчний завод «Транссигнал» становив 19 849 750 грн. (дев’ятнадцять мiльйонiв вiсiмсот сорок дев’ять тисяч сiмсот п’ятдесят грн. 00 коп.), який подiлений на 79 399 000 (сiмдесят дев’ять мiльйонiв триста дев’яносто дев’ять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Станом на 31.12.2015 р. розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Київський електромеханiчний завод «Транссигнал» складає 19 853 569,00 грн. (дев’ятнадцять мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят три тисячi п’ятсот шiстдесят дев’ять грн. 00 коп.), який сформований на пiдставi змiн до Статуту ПрАТ КЕЗ «Транссигнал», затверджених наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 02.09.2015р. № 344 та вiдповiдає даним Статуту Товариства.
Включення до Статутного фонду ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» примiщень iнженерно-побутового корпусу 4,8,9 поверхiв загальною площею 870 кв. м та гаражу площею 72 кв. м вiдбулося на пiдставi наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 25.06.2004р. №557 « Про передачу примiщень ВАТ КЕТЗ «Транссигнал» та звiту про оцiнку майна №10-36-13059 вiд 22.09.2004р.
Статутний капiтал товариства подiлений на 79 414 276 (сiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста чотирнадцять тисяч двiстi сiмдесят шiсть) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
При проведеннi аудиту рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 р. аудитор дiйшов висновку, що статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства «Київський електромеханiчний завод «Транссигнал» складає 19 853 569,00 грн. (дев’ятнадцять мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят три тисяч п’ятсот шiстдесят дев’ять грн. 00 коп.), який був сформований за рахунок внескiв засновника в повному обсязi та вiдповiдає установчим документам товариства.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй
1. 04.02.2015 р. згiдно з наказом ПрАТ «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» вiд 04.02.2015р. № 5-к вiдбулися змiни складу посадових осiб товариства, а саме:
Звiльнено з посади в.о. Голови правлiння Молчанова Михайла Юрiйовича.
Призначено на посаду в.о. Голови правлiння Глазкова Сергiя Iвановича.
Призначено на посаду на невизначений термiн , до внесення змiн у персональному складi правлiння товариства.
2. 16.09.2015 р. згiдно з наказом ПрАТ «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» вiд 16.09.2015р. № 68 вiдбулися змiни складу посадових осiб товариства, а саме:
Звiльнено з посади члена правлiння Куща Олексiя Остаповича.
Призначено на посаду першого заступника голови правлiння Шишова Олексiя Станiславовича.
3. У вiдповiдностi до наказу № 453 вiд 11.11.2015 р. Мiнiстерства iнфраструктури України прийняте рiшення про приватне розмiщення акцiй Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» у кiлькостi 5 917 876 (п’ять мiльйонiв дев’ятсот сiмнадцять тисяч вiсiмсот сiмдесят шiсть) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. на загальну номiнальну вартiсть 1 479 469,00 грн.
4. Станом на 31 грудня 2015 р. на балансi товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї балансовою вартiстю 12664 тис. грн. грн., як майновий внесок до Статутного капiталу iншого господарського товариства, який переданий на пiдставi наказу Мiнiстерства транспорту i зв’язку вiд 14.07.2004 р. № 1/24-Б-2134 та погоджений рiшенням Фонду державного майна України вiд 29.04.2004 р. № 17-807.

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
Подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ПрАТ «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» , станом на 31 грудня 2015 р. вiдсутнi.
Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї
Пiд час виконання завдання згiдно з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою фiнансовою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до ДКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою фiнансовою iнформацiєю, що розкривається товариством.

Пояснювальний параграф щодо безперервностi дiяльностi суб’єкта господарювання
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.

РОЗДIЛ 3 «IНШI ЕЛЕМЕНТИ»
Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг-Аудит»
Свiдоцтво про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 вiд 25.11.2004 р., продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р., термiн дiї Свiдоцтва (лiцензiї) до 30.10.2019 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2015р. № 304/4, чинне до 31.12.2019 року.
Сертифiкат аудитора серiї А № 005483, виданий Прокопчуку К.Ю. вiд 22.07.2003 р. Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 273/2 вiд 04.07.2013 р. термiном до 22.07.2018 р.
Прiзвище, iм’я, по-батьковi аудитора, що провiв аудит: Прокопчук Костянтин Юрiйович.
Мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг-Аудит»:
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Iнформацiя щодо фактичного розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Дата складання аудиторського висновку – 16 лютого 2016 р.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Договiр на проведення аудиту – 04-1 вiд 12.01.2016 р.
Дата початку проведення аудиту – 01 лютого 2016 р.
Дата закiнчення проведення аудиту – 16 лютого 2016 р.

Генеральний директор
Аудиторської фiрми
ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит» К.Ю. Прокопчук
Д/н
Д/н
Д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 4
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Д/н

Д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Д/н
Інші (запишіть) Д/н

Д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Ні Так
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Так
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: Д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 20
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 101
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Жилянська,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1411 1411 0
первісна вартість 1001 1458 1458 0
накопичена амортизація 1002 47 47 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1086 1086 0
Основні засоби: 1010 3293 2996 0
первісна вартість 1011 34815 34827 0
знос 1012 31522 31831 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 12661 12664 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 146 146 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 18597 18303 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6725 6905 0
Виробничі запаси 1101 1338 980 0
Незавершене виробництво 1102 4945 5659 0
Готова продукція 1103 442 266 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 631 2013 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1029 968 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 217 403 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 216 402 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 8602 10289 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 27199 28592 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19850 19854 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 8033 8033 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 146 146 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10405 -10217 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 17624 17816 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 32 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 32 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 32 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 725 892 0
за розрахунками з бюджетом 1620 6718 8856 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 496 321 0
за розрахунками з оплати праці 1630 956 673 0
за одержаними авансами 1635 200 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 480 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 2 0
Усього за розділом IІІ 1695 9575 10744 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 27199 28592 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13245 3353
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 12124 ) ( 9727 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1121

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 6374 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3461 2539
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2328 ) ( 2296 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 165 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2049 ) ( 759 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

205

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 6890 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 1
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

205

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 6890 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -17 -61
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

188

178
 збиток 2355 ( 0 ) ( 6951 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 188 6951

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 6450 2901
Витрати на оплату праці 2505 4490 3457
Відрахування на соціальні заходи 2510 1690 1300
Амортизація 2515 309 328
Інші операційні витрати 2520 3506 2095
Разом 2550 16445 10081

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 79414276 79414276
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 79414276 79414276
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.002 0.000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.002 0.000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

11863

3353
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 2624 2132
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 357 2910
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 7904 )

( 4686 )
Праці 3105 ( 4046 ) ( 2066 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2083 ) ( 1230 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 219 ) ( 192 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 14 ) ( 47 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 233 ) ( 145 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 363 ) ( 107 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 215 114
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 12 ) ( 25 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 12 25
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 115 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 203 0
Залишок коштів на початок року 3405 217 117
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -17 11
Залишок коштів на кінець року 3415 403 217

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 19850 0 8033 146 -10405 0 0 17624
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 19850 0 8033 146 -10405 0 0 17624
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 188 0 0 188
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 4 0 0 0 0 0 0 4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 4 0 0 0 188 0 0 192
Залишок на кінець року 4300 19854 0 8033 146 -10217 0 0 17816

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна