Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. голови правлiння       Глазков С.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00260652
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01135, м. Київ, Жилянська,97
5. Міжміський код, телефон та факс
0442362224 0442362224
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kyiv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Пiдприємство не займається дiяльнiстю, яка пiдлягає лiцензуванню.
2. Пiдприємство не належить до будь-яких об"єднань.
3. Послугами рейтингового агентства не користувалась через тяжкий фiнансовий стан пiдприємства.
4. Загальнi збори акцiонерiв не проводились.
5. Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстiнгу не перебувають.
6. Борговi цiннi папери не випускались.
7. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом 2016р. не виникала.
8. Фiнансової звiтностi , складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає.
9. Цiльовi облiгацiї не випускались.
10. Похiдних цiнних паперiв немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 №795676
3. Дата проведення державної реєстрації
05.05.2011
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
19853569
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
56.21 Постачання готових страв для подiй
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства
Мiнiстерство iнфраструктури України, ЄДРПОУ 00017584, 01135, м. Київ, Повiтрофлотський пр.,14.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
322669
3) поточний рахунок
26000300848590
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
322669
6) поточний рахунок
26000300848590

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мiнiстерство iнфраструктури України 00017584 01135 м. Київ Повiтрофлотський пр.,14 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.000000000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
в.о. голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глазков Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 117167 09.04.2009 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС Укр. в Київ. обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища. Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма "Роман", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2015 не визначено
9) Опис
До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства.На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матюхiн Василь Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 125302 30.07.1998 Армянський МВГ УМВС Укр. в Криму
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАО "Київсоюздорпроект", зас. голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2014 не визначено
9) Опис
Обов"язки: здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов"язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради.На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ул"янова Олена Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 059756 28.12.1995 Стаханiвський МВ в Луганськiй обл.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища. Новочеркаський державний технiчний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2005 не визначено
9) Опис
Обов"язки: керує роботою по складанню рiчних фiнансових планiв, планiв виробництва та контролює їх виконання. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдак Галина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 173753 23.07.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища.Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ КЕЗ "Транссигнал", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2001 не визначено
9) Опис
Обов"язки: ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, своєчасне та достовiрне надання фiнансової звiтностi. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цебро Василь Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 972702 27.11.1998 Жовтневим РУГУ МВС Укр. м. Києва
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головне управлiння "Укрзалiзницi", головний фахiвець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.01.2008 не визначено
9) Опис
До обов"язкiв входить перевiрка та ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Винагорода за 20166 рiк не надавалась. Обiймає посаду головного спецiалiста в Головному управлiннi "Укрзалiзницi" ( м. Київ, вул Тверська,5).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мелешко Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 843140 29.03.2000 Баглiйським РВ Днiпродзержинська МУ УМВС Укр. у Днiпропетр. обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища. Ленiнградський iнститут iнженерiв на залiзничному транспортi.
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"Приднiпровська залiзниця". Перший заступник начальника служби сигналiзацiї та зв"язку. м. Днiпропетровськ, пр-т К. Маркса, 108.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.05.2016 не визначено
9) Опис
До обов"язкiв входить керування роботою Спостережної ради.Винагорода не надається.Обiймає посаду заступника начальника депарьаменту автоматики, телемеханiки та зв"язку Укрзалiзницi. ( м. Київ, вул. Тверська,5). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
секретар Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волосовська Наталiя Бронiславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 606434 21.11.1997 Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Київський машинобудiвний технiкум
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Неовен", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.05.2016 не визначено
9) Опис
Веде дiловодство, протоколи засiдань та iншi документи Спостережної ради. Винагорода за 2016 рiк не надавалась. . На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" обiймає посаду начальника вiддiлу кадрiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калашник Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 345746 14.12.2003 Подiльським РУ ГУ МВС Укр. м. Києва
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища. Нацiональна академiя Служби безпеки України
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний економiст Київського мiського вiддiлення АБ "Експрес-банк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: приймати участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: нач. Київського мiського та Другого вiддiлень АБ "Експрес-Банк". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дишлюк Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 096106 02.03.2006 Мiнським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища.Нацiональна академiя Служби безпеки України
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ВАТ "Всеукраїнська агротехнiчна спiлка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: приймати участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: головний спецiалiст Фонду державного майна.м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Баган Анатолiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 127402 28.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС Укр. в Тернопiльськiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища. Московський фiзико-технологiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радник Голови вiддiлу органiзацiйного забезпечення роботи Голови фонду державного майна України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: приймати участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: заступник Голови Шевченкiвської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї.м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишов Олексiй Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 251609 18.09.2014 Голосiївським РВГУДМС Укр. в м. Київ
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища. Кам"янець-Подiльський вiйськовий iнженерний iнститут
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський судноремонтний завод, начальник вiддiлу по роботi з персоналом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.09.2015 не визначено
9) Опис
Обов"язки: здiйснює керiвництво фiнансово-господарської дiяльностi заводу у сферi матерiально-технiчного забезпечення, забезпечує комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства, зокрема, збут продукцiї заводу згiдно з договорами постачання та на ринку, пошук шляхiв виробництва нової продукцiї, яка вiдповiдає ринковим вимогам. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кононенко Антонiна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 076312 16.03.1999 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. у м. Києвi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища. Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний iнженер вiддiлу експлуатацiї засобiв автоматики i телемеханiки Головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв"язку Укрзалiзницi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: надає допомогу головi Ревiзiйної комiсiї в органiзацiї роботи. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримуєю Мiсце роботи Обiймає посаду начальника вiддiлу нормативної документацiї в головному управлiннi "Укрзалiзницi"" ( м. Київ, вул. Тверська,5). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Семенюта Людмила Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 808936 05.05.1998 Ватутинським РУГУ МВС Укр. у м. Києвi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища. Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу документальних перевiрок справляння мiсцевих та неподат. платежiв Укр.аудиту юр. осiб ДПI у Деснянському районi м. Києва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.05.2013 не визначено
9) Опис
Обов"язки: вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi комiсiї. Винагороду за 2011р. на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує. Мiсце роботи: Державна фiнансова iнспекцiя м. Києва. Головний державний фiнансовий iнспектор.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в.о. голови правлiння Глазков Сергiй Iванович СН 117167 09.04.2009 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС Укр. у Київ.обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
член правлiння Матюхiн Василь Георгiйович ЕС 125302 08.12.1995 Армянським МВГ УМВС Укр. в Криму 0 0.00000000000 0 0 0 0
член правлiння Ул"янова Олена Вiкторiвна ЕК 059756 28.12.1995 Стаханiвський МВ в Луганськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна СО 173753 23.07.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. 0 0.00000000000 0 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Цебро Василь Григорович СН 972702 27.11.1998 Жовтневим РУГУ МВС Укр. м. Києва 0 0.00000000000 0 0 0 0
голова Спостережної ради Мелешко Василь Васильович АК 843410 29.03.2000 Баглiйським РВ Днiпродзержинська МУ УМВС України у Днiпропетр. обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
секретар Спостережної ради Волосовська Наталiя Бронiславiвна СН 606434 21.11.1997 Радянським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
член Спостережної ради Калашник Тетяна Володимирiвна МЕ 345746 14.12.2003 Подiльським РУ ГУ МВС Укр. м. Києва 0 0.00000000000 0 0 0 0
член Спостережної ради Дишлюк Петро Михайлович СО 096106 02.03.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
член Спостережної ради Баган Анатолiй Олександрович МС 127402 28.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС Укр. в Тернопiльськiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
перший заступник голови правлiння Шишов Олексiй Станiславович ТТ 251609 18.09.2014 Голосiївським РВГУДМС Укр. в м. Київ 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Кононенко Антонiна Iванiвна СО 076312 16.03.1999 Ленiнградським РУГУ МВС Укр. в м. Києвi 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Семенюта Людмила Андрiївна СН 808936 05.05.1998 Ватутинським РУГУ МВС Укр. в м. Ки їв 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Мiнiстерство iнфраструктури України 00017584 01135 м. Київ Шевченкiвський м. Київ Повiтрофлотський пр.,14 79414276 100.00000000000 794414276 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзичних осiб немає. 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 79414276 100.00000000000 79414276 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 141000 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 141000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату 08.06.2016/141000грн
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Д/н

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/н м. Київ Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiвi
Опис Д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 32736376
Місцезнаходження 04107 Україна Київська д/н м. Київ вул. Татарська, 7, к.54
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 005483
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.07.2003
Міжміський код та телефон 0442239320
Факс 0442239320
Вид діяльності аудитор, який надає аудиторськi послуги
Опис Д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.2003 146/10/1/2003 Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi д/н Бездокументарні іменні 0.250 79414276 19853569.000 100.000000000000
Опис Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстiнгу не перебувають.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" створений в 1875 р. як майстернi по ремонту та виготовленню телеграфiв i засобiв зв"язку для залiзницi.Завод пройшов нелнгкий трудовий шлях становлення та розвитку до сучасного провiдного пiдприємства по виготовленню засобiв сигналiзацiї, електричної диспетчерської централiзацiї та автоблокування для залiзниць i метрополiтенiв.
 
Пiдприємство має в своєму складi 2 цехи основного виробництва, 2 цехи допомiжного виробництва та служби соцiального та побутового обслуговування, апарат управлiння.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працюючих за 2016 рiк склала 96 чол. Враховуючи нехватку робiтничих кадрiв для виконання необхiдних робiт залучалися працiвники, якi працювали за цивiльно-правовими договорами.
Нараховано у звiтному перiодi фонд оплати працi всього 6453,9 тис.грн., у тому числi штатних працiвникiв - 5495,6 тис.грн. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2015 року (4490 тис.грн.) фонд оплати працi збiльшено на 43,7% у зв’язку з зростанням обсягiв виробництва у 2,2 рази, пiдвищенням з 01.01.2016 року тарифних ставок та посадових окладiв за рахунок зниження податкового навантаження на оплату працi та переходом Товариства з 12 вересня на 5-денний робочий тиждень.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв досягла у звiтному перiодi 4770 грн. та зросла порiвняно з аналогiчним перiодом 2015 року (3522 грн.) на 35,4%.
 
Не належить
 
Вiдсутня
 
Вiдсутнi.
 
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до Закону україни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючих положень ( стандартiв) бух. облiку за новим планом рахункiв з застосуванням 9 класу рахункiв для облiку витрат. Вiдображення витрат ТМЦ проводиться за первiсною вартiстю. Облiк списання ТМЦ в виробництво за методом середньозваженої вартостi. Визначення сум амортизацiйних вiдрахувань за прямолiнiйним методом.
 
Основними видами продукцiї пiдприємства є електроприводи стрiлочнi, дросель-трансформатори, автоблокувальнi трансформатори.
 
Придбання основних засобiв вiдбувалось, а саме: оргтехнiка. Списання в 2016 роцi не вiдбувалось.
 
Д/н
 
Основнi засоби зношенi на 87%. Всi основнi засоби власнi та знаходяться на територiї пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,97.В склад ОЗ входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. На пiдприємствi багато обладнання, яке було введено в експлуатацiю у 40-х роках. А також є верстати 1928 року виготовлення. На пiдприємствi є верстати рiзних видiв, ковальсько-пресове устаткування, ливарне та гальванiчне устаткування. Закуповувати нове у пiдприємства немає коштiв.
 
Основною причиною збитковостi є реалiзацiя у 2016 роцi обладнання для ПАТ «Укрзалiзниця» за цiнами 2015 року. Використовуючи монопольне становище на ринку збуту, ПАТ «Укрзалiзниця» вiдмовилося погоджувати цiни 2016 року та укладати договiр поставки за цими цiнами.
Виходячи з обставин, якi склалися за результатами переговорiв з ПАТ «Укрзалiзниця», ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» змушено було пiти на такi умови поставки з метою запобiгання простою пiдприємства, отримання значних збиткiв через вiдсутнiсть дiяльностi. Це дало можливiсть залишити дiючим пiдприємство, яке є єдиним вiтчизняним виробником електроприводiв стрiлочних та дросель-трансформаторiв

 
Не було.
 
За рахунок власних коштiв.
 
Д/н
 
Полiпшити показники 2016 року.
 
Д/н
 
Д/н
 
Iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2696 2476 0.000 0.000 2696 2476
будівлі та споруди 2543 2351 0.000 0.000 2543 2351
машини та обладнання 131 110 0.000 0.000 131 110
транспортні засоби 2 0 0.000 0.000 2 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 20 15 0.000 0.000 20 15
2. Невиробничого призначення: 300 280 0.000 0.000 300 280
будівлі та споруди 300 280 0.000 0.000 300 280
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 2996 2756 0.000 0.000 2996 2756
Опис 87% зносу, основнi засоби власнi та знаходяться на территорii пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97. У склад ОЗ входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. Основна частина - це технологiчне обладнання дата виготовлення яких 1928 - 2005 рiк. Обладнання пiдприємства зношене морально та фiзично. Обладнання пiдприємства практично не оновлюється через вiдсутнiсть коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 19310 17415
Статутний капітал (тис. грн.) 19854.000 19854
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19854.000 19854
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -544 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -544тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2439 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2439 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються через те, що оцiнка активiв була проведена у 2001 роцi при корпоратизацiї пiдприємства. На даний час проводиться робота з оцiнки активiв. Згiдно постанови Кабiнету мiнiстрiв Укр. вiд 25.06.2014р. №200 "Про утворення ПАТ "Українська залiзниця" входить до перелiку пiдприємств залiзничного транспорту на базi яких утворюється ПАТ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 10834 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 3633 X X
Усього зобов'язань X 14467 X X
Опис: Д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електропривiд стрiлочний 664 18639 65 670 18531 65
2 Дросель-трансформатор 522 9602 34 520 9542 34

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 61.00
2 Витрати на оплату працi 25.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5.00
4 Iншi операцiйнi витрати 14.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
23.05.2016 23.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, м. Київ. вул. Татарська, 7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 24.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності рiк 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, к.54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Київський електротехнiчний завод «Транссигнал»
за 2016 рiк

27 квiтня 2017 р. м. Київ
1. Основнi вiдомостi про товариство
Повна назва – Приватне акцiонерне товариство «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 00260652
Мiсцезнаходження – 01135, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 97
Дата державної реєстрацiї – 27.04.2001р. Шевченкiвською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, дата запису - 20.08.2004р., номер запису – 1 074 120 0000 000710
Види дiяльностi аз КВЕД:
49.20 Вантажний залiзничний транспорт (основний)
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля


2. Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг-Аудит»
Свiдоцтво про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, видане рiшенням Аудиторської палати № 141/2 вiд 25.11.2004 р., продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р., термiн дiї до 30.10.2019 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2014р. № 304/4 № 0519, чинне до 31.12.2019 року.
Сертифiкат аудитора серiї А № 005483, виданий Прокопчуку Костянтину Юрiйовичу вiд 22.07.2003 р. Аудиторською палатою України, дiю сертифiкату продовжено Рiшенням АПУ України № 273/2 вiд 04.07.2013 р. термiном до 22.07.2018 р.
Мiсцезнаходження Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юрхолдiнг-Аудит»:
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: дата та номер договору на проведення аудиту № 04-86 вiд 27.03.2017 р.; дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 03.04.2017 р. – 27.04.2017 р.

3. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал»:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства станом на 31.12.2016 року (форма № 1);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупнi доходи) за 2016 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал (Звiту про змiни у власному капiталi) за 2016 рiк (форма № 4).
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2016 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.


4. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.
6. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

7. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитори не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Тому, аудитори не мали можливостi перевiрити кiлькiсть основних засобiв, iнших необоротних активiв та запасiв, якi облiковуються на балансi Товариства. Вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi даних, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi.
У зв’язку з обмеженням у часi перевiрки ми не отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов'язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2016 року. Тому наша думка формувалась на пiдставi отриманих актiв звiряння взаєморозрахункiв з контрагентами.
Станом на 31.12.2016 р. на балансi товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 12664 тис. грн., справедлива вартiсть яких в 2016 роцi не визначалась. На думку аудиторiв, фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування. Фiнансовi iнвестицiї, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй вiдображаються у складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй.
Не змiнюючи свою думку зазначаємо, що товариством не надано iнформацiї щодо формування показникiв «вiдстроченi податковi активи», що не дає змоги аудиторам пiдтвердити дану статтю Балансу (Звiту про фiнансовий стан) товариства в сумi 146 тис. грн. станом на 31грудня 2016 р.
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.


8. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВIДПОВIДНО ДО МСА 705 «МОДИФIКАЦIЯ ДУМКИ У ЗВIТI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА»
Ми провели аудиторську перевiрку балансу Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал», що додається, станом на 31.12.2016 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, власний капiтал за 2016 рiк.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» складена вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2016 р., його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2016 рiк, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2016 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 17852 тис. грн., що менше розмiру статутного капiталу на 2002 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

10. Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому
Ми виконали аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал», що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати, рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за 2016 рiк.
Порядок та складання звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iншим нормативним актам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складалась своєчасно.
Товариство здiйснює облiк основних засобiв згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi - П(С)БО 7) та Методичними рекомендацiями з бухгалтерського облiку основних засобiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 вересня 2003 р. № 561.
Вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2016 р. становить:
- залишкова вартiсть – 2756 тис. грн.;
- первiсна вартiсть – 34871 тис. грн.;
- знос – 32115 тис. грн.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом.
Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй вiдповiдає П(С)БО № 7. Балансова вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2016 р. становить 1086 тис. грн.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться за первiсною вартiстю щодо кожного об'єкту окремо вiдповiдно до П(С)БО № 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 18.10.1999 р. № 242.
Вартiсть нематерiальних активiв товариства станом на 31.12.2016 р. становить:
- залишкова вартiсть – 1410 тис. грн.;
- первiсна вартiсть – 1458 тис. грн.;
- накопичена амортизацiя – 48 тис. грн.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання.
Облiк фiнансових iнвестицiй товариства в цiлому вiдповiдає П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р. № 91.
Станом на 31.12.2016 р. балансова вартiсть iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй становить 12664 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв станом на 31.12.2016 р. складає 146 тис. грн.
Визнання та первiсна оцiнка запасiв товариством проводиться згiдно П(С)БО № 9 «Запаси», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р. № 246.
Балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2016 р. складає 11085 тис. грн.
Облiк дебiторської заборгованостi товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237.
Дебiторська заборгованiсть товариства є поточною.
Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть становить:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 1851 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1063 тис. грн.
Вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2016 р. становить 258 тис. грн.
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань товариства вiдбувається у вiдповiдностi з П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000 р. № 20.
Станом на 31.12.2016 р. поточнi зобов’язання товариства включають:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 3112 тис. грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками включають:
- з бюджетом – 10834 тис. грн.;
- зi страхування – 40 тис. грн.;
- з оплати працi – 411 тис. грн.
Поточнi забезпечення – 67 тис грн.
Iншi поточнi зобов’язання - 3 тис. грн.
В балансi поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.
Станом на 31.12.2016 р. розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» складає 19 853 569,00 грн. (дев’ятнадцять мiльйонiв вiсiмсот п’ятдесят три тисячi п’ятсот шiстдесят дев’ять грн. 00 коп.), який сформований та сплачений повнiстю та вiдповiдає даним Статуту товариства.
Статутний капiтал товариства подiлений на 79 414 276 (сiмдесят дев’ять мiльйонiв чотириста чотирнадцять тисяч двiстi сiмдесят шiсть) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль грн. 25 коп.) кожна.
Облiк додаткового капiталу товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. Вартiсть додаткового капiтала товариства станом на 31.12.2016 р. становить 8033 тис. грн.
Балансова вартiсть резервного капiталу станом на 31.12.2016 р. складає 1463 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. непокритий балансовий збиток товариства становить 10181 тис. грн.
Чистий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк складає 177 тис. грн.
Дохiд товариства визначається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути визначена достовiрно.
Правильнiсть класифiкацiї та оцiнки доходу вiдбувається у вiдповiдностi з П(С)БО №. 15 «Доходи», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 29.11.99р. № 290.
В 2016 роцi визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами:
- чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) –
28423 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 2644 тис. грн.
Дохiд товариства вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.
Визнання витрат товариством в цiлому проводиться у вiдповiдностi з П(С)БО № 16 «Витрати», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99 р. № 318 (iз змiнами i доповненнями).
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням або збiльшенням зобов'язань.
Витрати товариства за 2016 рiк включають:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 26018тис. грн.,
- адмiнiстративнi витрати – 2807 тис. грн.;
- витрати на збут – 50152 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 1843 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток, який нарахований за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк, складають 42 тис. грн.

11. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та додається до Комiсiї разом с фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 « Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

12. Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
1. 23.05.2016 р. згiдно з наказом Приватного акцiонерного товариства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал» № 31 вiд 23.05.2016 р. вiдбулася змiна складу посадових осiб товариства, а саме:
Призначено Голову Наглядової ради Мелешка Василя Васильовича. Звiльнено Голову Наглядової ради Поета Миколу Васильвича.
Призначено Члена Наглядової ради Волосовську Наталiю Бронiславiвну.
Звiльнено Члена Наглядової ради Кузьо Галину Василiвну.

13. Виконання значних правочинiв
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р., вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».

14. Стан корпоративного управлiння товариства
Ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi товариства. Вiдокремленого пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Товариствi не створювалось. За пiдсумками року та необхiдностi пiдтвердження фiнансової звiтностi проводиться зовнiшнiй аудит.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.

15. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.

Директор
ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит» К.Ю. Прокопчук

Д/н
Д/н
Д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Д/н

Д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Д/н
Інші (запишіть) Д/н

Д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Ні Так
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Так
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 20
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 100
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Жилянська,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1411 1410 0
первісна вартість 1001 1458 1458 0
накопичена амортизація 1002 47 48 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1086 1086 0
Основні засоби: 1010 2996 2756 0
первісна вартість 1011 34827 34871 0
знос 1012 31831 32115 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 12664 12664 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 146 146 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 18303 18062 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6905 11085 0
Виробничі запаси 1101 980 6456 0
Незавершене виробництво 1102 5659 4380 0
Готова продукція 1103 266 249 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2013 1851 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 968 1063 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 403 258 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 402 257 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 10289 14257 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28592 32319 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19854 19854 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 8033 8033 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 146 146 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10217 -10181 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 17816 17852 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 892 3112 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8856 10834 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 321 40 0
за розрахунками з оплати праці 1630 673 411 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 480 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 32 67 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2 3 0
Усього за розділом IІІ 1695 10776 14467 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28592 32319 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 28243 13245
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 26018 ) ( 12124 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2225

1121
 збиток 2095 ( 0 ) ( 6374 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2644 3461
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2807 ) ( 2328 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 165 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1843 ) ( 2049 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

219

205
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 1
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

219

205
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -42 -17
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

177

188
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 177 188

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 15760 6450
Витрати на оплату праці 2505 6454 4490
Відрахування на соціальні заходи 2510 1420 1690
Амортизація 2515 285 309
Інші операційні витрати 2520 4514 3506
Разом 2550 28433 16445

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 79414276 79414276
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 79414276 79414276
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.000 0.000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.000 0.000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

33892

11863
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 3160 2624
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 357
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 26657 )

( 7904 )
Праці 3105 ( 5601 ) ( 4046 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1801 ) ( 2028 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6310 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 14 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1941 ) ( 214 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 925 ) ( 60 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 219 ) ( 363 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -92 215
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 53 ) ( 12 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 53 12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -145 203
Залишок коштів на початок року 3405 403 217
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -17
Залишок коштів на кінець року 3415 258 403

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 19854 0 8033 146 -10217 0 0 17816
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 19854 0 8033 146 -10217 0 0 17816
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 177 0 0 177
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -141 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 4 0 0 0 0 0 0 4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 4 0 0 0 36 0 0 192
Залишок на кінець року 4300 19854 0 8033 146 -10181 0 0 17852

Примітки Д/н
Керівник Глазков Сергiй Iванович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна