Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
В.о. голови правлiння       Селiванов К.К.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00260652
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01135, м. Київ, Жилянська,97
5. Міжміський код, телефон та факс
0444951681 0444951681
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kyiv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.02.2019
(дата)
2. Річна інформація опублікована у н/д н/д  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 26.02.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
1. Пiдприємство не займається дiяльнiстю, яка пiдлягає лiцензуванню.
2. Пiдприємство не належить до будь-яких об"єднань.
3. Послугами рейтингового агентства не користувалась через тяжкий фiнансовий стан пiдприємства.
4. Загальнi збори акцiонерiв не проводились.
5. Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстiнгу не перебувають.
6. Борговi цiннi папери не випускались.
7. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом 2016р. не виникала.
8. Фiнансової звiтностi , складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi немає.
9. Цiльовi облiгацiї не випускались.
10. Похiдних цiнних паперiв немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 №795676
3. Дата проведення державної реєстрації
05.05.2011
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
19853569
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
56.21 Постачання готових страв для подiй
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства
Публiчне акцiонерне товариство "Українська залiзниця", ЄДРПОУ 40075815, 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
322669
3) поточний рахунок
26000300848590
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
322669
6) поточний рахунок
26000300848590

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАТ "Українська залiзниця" 40075815 03680Україна м. Київ вул. Тверська, 5 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.000000000000
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)

 посада

в.о. голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глазков Сергiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 117167 09.04.2009 Бiлоцеркiвським МВМ №2 ГУ МВС Укр. в Київ. обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища. Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма "Роман", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2015 не визначено
9) Опис
До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства.На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матюхiн Василь Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 125302 30.07.1998 Армянський МВГ УМВС Укр. в Криму
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАО "Київсоюздорпроект", зас. голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2014 не визначено
9) Опис
Обов"язки: здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов"язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради.На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ул"янова Олена Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 059756 28.12.1995 Стаханiвський МВ в Луганськiй обл.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища. Новочеркаський державний технiчний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2005 не визначено
9) Опис
Обов"язки: керує роботою по складанню рiчних фiнансових планiв, планiв виробництва та контролює їх виконання. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдак Галина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 173753 23.07.1999 Мiнським РУГУ МВС Укр.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища.Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ КЕЗ "Транссигнал", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2001 не визначено
9) Опис
Обов"язки: ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, своєчасне та достовiрне надання фiнансової звiтностi. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2016рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вдовиченко Володимир Андрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища,Вiнницький торговельно-економiчний iнститут нацiонального торговельно-економiчного унiверситету.
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та аудиту регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних перевезень управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця» Департаменту аудиту та контролю, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
До обов"язкiв входить перевiрка та ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Винагорода за 2017 рiк не надавалась. . Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та аудиту регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних перевезень управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця» Департаменту аудиту та контролю, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна .
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левчук Євген Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища. Донбаська державна машинобудiвна академiя.
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу контрольно-ревiзiйних перевiрок Департаменту контролю за дотриманням лiцензiйних умов, головний спецiалiст вiддiлу лiцензування в сферi надання послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення управлiння лiцензування субєктiв у сферi теплопостачання та у сферi послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики та комунальних послуг, провiдний економiст вiддiлу аналiзу вартостi матерiально-технiчних ресурсiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу аналiзу вартостi робiт з капiтального ремонту та будiвництва рухомого складу, iнших технiчних засобiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв ПАТ «Укрзалiзниця», головний фахiвець сектору монiторингу виробничої дiяльностi та складського господарства департаменту матерiально-технiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiтико-цiнової роботи департаменту цiнової полiтики ПАТ «Укрзалiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
Обов"язки: приймати участь у засiданнях Спостережної ради, розгляд питань органiзацiї дiяльностi пiдприємства. Винагороду на ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" не отримує.Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу контрольно-ревiзiйних перевiрок Департаменту контролю за дотриманням лiцензiйних умов, головний спецiалiст вiддiлу лiцензування в сферi надання послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення управлiння лiцензування субєктiв у сферi теплопостачання та у сферi послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики та комунальних послуг, провiдний економiст вiддiлу аналiзу вартостi матерiально-технiчних ресурсiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу аналiзу вартостi робiт з капiтального ремонту та будiвництва рухомого складу, iнших технiчних засобiв управлiння аналiтико-цiнової роботи,
головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв ПАТ «Укрзалiзниця», головний фахiвець сектору монiторингу виробничої дiяльностi та складського господарства департаменту матерiально-технiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiтико-цiнової роботи департаменту цiнової полiтики ПАТ «Укрзалiзниця». Виконує обов'язки згвдно Положення.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безродна Вiкторiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вищаю Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер фiнансово-економiчного вiддiлу галузевої служби електропостачання регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», головний фахiвець вiддiлу консолiдованої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, начальник вiддiлу дебiторської та кредиторської заборгованостi Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер фiнансово-економiчного вiддiлу галузевої служби електропостачання регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», головний фахiвець вiддiлу консолiдованої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, начальник вiддiлу дебiторської та кредиторської заборгованостi Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця". Винагороду не отримує. Обов'язки згiдно Положення..
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорченко Алла Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища. Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. В. Лазаряна
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу аналiтичної роботи управлiння аналiтичного забезпечення роботи мiнiстра та колегiї (патронатна служба), головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури та координацiї департаменту розвитку та координацiї систем транспорту та зв’язку, головний спецiалiст вiддiлу програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту, зв’язку та туризму, головний спецiалiст вiддiлу прогнозування та програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури департаменту координацiї полiтики розвитку iнфраструктури та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури управлiння стратегiчного розвитку iнфраструктури та науково-технiчної полiтики Мiнiстерства iнфраструктури України, помiчник начальника департаменту майнових та земельних ресурсiв, провiдний iнженер вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення департаменту майнових та земельних ресурсiв ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу аналiтичної роботи управлiння аналiтичного забезпечення роботи мiнiстра та колегiї (патронатна служба), головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури та координацiї департаменту розвитку та координацiї систем транспорту та зв’язку, головний спецiалiст вiддiлу програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту, зв’язку та туризму, головний спецiалiст вiддiлу прогнозування та програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури департаменту координацiї полiтики розвитку iнфраструктури та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури управлiння стратегiчного розвитку iнфраструктури та науково-технiчної полiтики Мiнiстерства iнфраструктури України, помiчник начальника департаменту майнових та земельних ресурсiв, провiдний iнженер вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення департаменту майнових та земельних ресурсiв ПАТ "Укрзалiзниця".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шишов Олексiй Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища. Кам"янець-Подiльський вiйськовий iнженерний iнститут
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський судноремонтний завод, начальник вiддiлу по роботi з персоналом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.09.2015 не визначено
9) Опис
Обов"язки: здiйснює керiвництво фiнансово-господарської дiяльностi заводу у сферi матерiально-технiчного забезпечення, забезпечує комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства, зокрема, збут продукцiї заводу згiдно з договорами постачання та на ринку, пошук шляхiв виробництва нової продукцiї, яка вiдповiдає ринковим вимогам. На ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2017 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Турчин Андрiй Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища. Донецький iнститут внутрiшнiх справ при Донецькому державному унiверситетi
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ України, служба в органах податкової мiлiцiї України, головний фахiвець з безпеки у фiлiї «Дарницький вагоноремонтний завод» управлiння економiчної безпеки департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ України, служба в органах податкової мiлiцiї України, головний фахiвець з безпеки у фiлiї «Дарницький вагоноремонтний завод» управлiння економiчної безпеки департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця". Винагороди не отримує. Обов'язки виконую згiдно Положення.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Завируха Оксана Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища. Укр. держ. академiя залiзничного транспорту, Уманський держ. аграрний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст вiддiлу органiзацiї прибуткових надходжень з вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї прибуткових надходжень та їх розподiлу головного фiнансово-економiчного управлiння Укрзалiзницi, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї доходних надходжень вiд вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї доходних надходжень та їх розподiлу фiнансово-економiчного департаменту, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї та контролю операцiй з фiнансовими iнструментами департаменту казначейства ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст вiддiлу органiзацiї прибуткових надходжень з вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї прибуткових надходжень та їх розподiлу головного фiнансово-економiчного управлiння Укрзалiзницi, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї доходних надходжень вiд вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї доходних надходжень та їх розподiлу фiнансово-економiчного департаменту, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї та контролю операцiй з фiнансовими iнструментами департаменту казначейства ПАТ "Укрзалiзниця". Винагороду не отримує. Обов'язки згiдно Положення.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Покрова Андрiй Петрович
3)  ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища. Укр. держ. академiя залiзничного транспорту.
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник технiчного вiддiлу галузевої служби сигналiзацiї та зв’язку регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», начальник планово-економiчного сектору, начальник планово-економiчного вiддiлу Департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник технiчного вiддiлу галузевої служби сигналiзацiї та зв’язку регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», начальник планово-економiчного сектору, начальник планово-економiчного вiддiлу Департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ "Укрзалiзниця". Винагороду не отримує. Обов'язки згiдно Положення.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернiцький Роман Романович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища. Днiпропетровський державний унiверситет залiзничного транспорту, Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Служба колiї» Львiвської залiзницi, начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Тернопiльська дистанцiя колiї», начальник структурного пiдроздiлу «Служба колiї» Укрзалiзницi, заступник начальника регiональної фiлiї з iнфраструктури регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця», директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Служба колiї» Львiвської залiзницi, начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Тернопiльська дистанцiя колiї», начальник структурного пiдроздiлу «Служба колiї» Укрзалiзницi, заступник начальника регiональної фiлiї з iнфраструктури регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця», директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця».

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дорошенко Роман Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**

1981
5) освіта**
Вища. Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ

6) стаж роботи (років)**
5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ «Юридична компанiя «ТСК», головний фахiвець департаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2018 3 роки

9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ «Юридична компанiя «ТСК», головний фахiвець департаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця». Винагороду не отрмував. Обов'язки згiдно Положення.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морковкiн Артем Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**

Вища. Донецький iнститут внутрiшнiх справ.
6) стаж роботи (років)**
5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ України, радник ТОВ «ТРIО ЛАЙН ЛТД», директор ТОВ «КБК i К», директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.12.2017 3 роки

9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ України, радник ТОВ «ТРIО ЛАЙН ЛТД», директор ТОВ «КБК i К», директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця». Винагороду не отримує.Обов'язки згiдно Положення.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бунчуков Олег Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**
1974
5) освіта**

Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут"
6) стаж роботи (років)**
5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу телекомунiкацiй та засобiв контролю управлiння зв’язку головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, В.о. начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку Укрзалiзницi, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики та телекомунiкацiй, директор департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ «Укрзалiзниця».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.12.2017 3 роки

9) Опис
. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу телекомунiкацiй та засобiв контролю управлiння зв’язку головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, В.о. начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку Укрзалiзницi, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики та телекомунiкацiй, директор департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ «Укрзалiзниця». Винагороду не отрмує. Обов'язки згiдно Положення.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьо Володимир Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**
1986

5) освіта**
Вища. Iвано-Франк. нацiональний унiверситет нафти i газу.
6) стаж роботи (років)**

5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту казначейства, член правлiння–директор департаменту казначейства, член правлiння, директор казначейства ПАТ «Iдея Банк», начальник департаменту казначейства, директор департаменту казначейства ПАТ «Укрзалiзниця».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.12.2017 3 роки

9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту казначейства, член правлiння–директор департаменту казначейства, член правлiння, директор казначейства ПАТ «Iдея Банк», начальник департаменту казначейства, директор департаменту казначейства ПАТ «Укрзалiзниця». Винагороду не отримує. Обов'язки згiдно Положення.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в.о. голови правлiння Селiванов Костянтин Костянтинович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
член правлiння Матюхiн Василь Георгiйович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
член правлiння Ул"янова Олена Вiкторiвна д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Чернiцький Роман Романович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Секретар Наглядової ради Дорошенко Роман Дмитрович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Морковкiн Артем Олександрович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Бунчуков Олег Анатолiйович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Кузьо Володимир Вiкторович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
перший заступник голови правлiння Шишов Олексiй Станiславович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Вдовиченко Володимир Андрiйович   д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Левчук Євген Вiкторович д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Безродна Вiкторiя Михайлiвна д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Федорченко Алла Вiкторiвна
д/н 0 0 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Турчин Андрiй Анатолiйович
д/н 0 0 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Завируха Оксана Степанiвна
д/н 0 0 0 0 0 0
член ревiзiйної комiсiї Покрова Андрiй Петрович
д/н 0 0 0 0 0
Усього 0 0.00000000000 0 0 0 0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПАТ "Українська залiзниця" 40075815 03680 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Тверська, 5 79414276 100.00000000000 794414276 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзичних осiб немає.
0 0.00000000000 0 0
Усього 79414276 100.00000000000 79414276 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 88500 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 88500 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату 30.06.2017/88500грн
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Д/н

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/н м. Київ Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiвi
Опис Д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21198495
Місцезнаходження 61003 Україна Харківська д/н м. Харкiв майдан Конституцiї,1, 6 пiд., к.63-12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2013
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон 0577524171
Факс 0577524171
Вид діяльності аудитор, який надає аудиторськi послуги
Опис Д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.06.2003 146/10/1/2003 Управлiння державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi д/н Бездокументарні іменні 0.250 79414276 19853569.000 100.000000000000
Опис Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстiнгу не перебувають.
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" створений в 1875 р. як майстернi по ремонту та виготовленню телеграфiв i засобiв зв"язку для залiзницi.Завод пройшов нелнгкий трудовий шлях становлення та розвитку до сучасного провiдного пiдприємства по виготовленню засобiв сигналiзацiї, електричної диспетчерської централiзацiї та автоблокування для залiзниць i метрополiтенiв.
 
Пiдприємство має в своєму складi 2 цехи основного виробництва, 2 цехи допомiжного виробництва та служби соцiального та побутового обслуговування, апарат управлiння.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працюючих за 2016 рiк склала 96 чол. Враховуючи нехватку робiтничих кадрiв для виконання необхiдних робiт залучалися працiвники, якi працювали за цивiльно-правовими договорами.
Нараховано у звiтному перiодi фонд оплати працi всього 6453,9 тис.грн., у тому числi штатних працiвникiв - 5495,6 тис.грн. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2015 року (4490 тис.грн.) фонд оплати працi збiльшено на 43,7% у зв’язку з зростанням обсягiв виробництва у 2,2 рази, пiдвищенням з 01.01.2016 року тарифних ставок та посадових окладiв за рахунок зниження податкового навантаження на оплату працi та переходом Товариства з 12 вересня на 5-денний робочий тиждень.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв досягла у звiтному перiодi 4770 грн. та зросла порiвняно з аналогiчним перiодом 2015 року (3522 грн.) на 35,4%.
 
Не належить
 
Вiдсутня
 
Вiдсутнi.
 
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до Закону україни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючих положень ( стандартiв) бух. облiку за новим планом рахункiв з застосуванням 9 класу рахункiв для облiку витрат. Вiдображення витрат ТМЦ проводиться за первiсною вартiстю. Облiк списання ТМЦ в виробництво за методом середньозваженої вартостi. Визначення сум амортизацiйних вiдрахувань за прямолiнiйним методом.
 
Основними видами продукцiї пiдприємства є електроприводи стрiлочнi, дросель-трансформатори, автоблокувальнi трансформатори.
 
Придбання основних засобiв вiдбувалось, а саме: оргтехнiка. Списання в 2016 роцi не вiдбувалось.
 
Д/н
 
Основнi засоби зношенi на 87%. Всi основнi засоби власнi та знаходяться на територiї пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,97.В склад ОЗ входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. На пiдприємствi багато обладнання, яке було введено в експлуатацiю у 40-х роках. А також є верстати 1928 року виготовлення. На пiдприємствi є верстати рiзних видiв, ковальсько-пресове устаткування, ливарне та гальванiчне устаткування. Закуповувати нове у пiдприємства немає коштiв.
 
Основною причиною збитковостi є реалiзацiя у 2016 роцi обладнання для ПАТ «Укрзалiзниця» за цiнами 2015 року. Використовуючи монопольне становище на ринку збуту, ПАТ «Укрзалiзниця» вiдмовилося погоджувати цiни 2016 року та укладати договiр поставки за цими цiнами.
Виходячи з обставин, якi склалися за результатами переговорiв з ПАТ «Укрзалiзниця», ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» змушено було пiти на такi умови поставки з метою запобiгання простою пiдприємства, отримання значних збиткiв через вiдсутнiсть дiяльностi. Це дало можливiсть залишити дiючим пiдприємство, яке є єдиним вiтчизняним виробником електроприводiв стрiлочних та дросель-трансформаторiв

 
Не було.
 
За рахунок власних коштiв.
 
Д/н
 
Полiпшити показники 2016 року.
 
Д/н
 
Д/н
 
Iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2696 2476 0.000 0.000 2696 2476
будівлі та споруди 2543 2351 0.000 0.000 2543 2351
машини та обладнання 131 110 0.000 0.000 131 110
транспортні засоби 2 0 0.000 0.000 2 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 20 15 0.000 0.000 20 15
2. Невиробничого призначення: 300 280 0.000 0.000 300 280
будівлі та споруди 300 280 0.000 0.000 300 280
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 2996 2756 0.000 0.000 2996 2756
Опис 87% зносу, основнi засоби власнi та знаходяться на территорii пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97. У склад ОЗ входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. Основна частина - це технологiчне обладнання дата виготовлення яких 1928 - 2005 рiк. Обладнання пiдприємства зношене морально та фiзично. Обладнання пiдприємства практично не оновлюється через вiдсутнiсть коштiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 19310 17415
Статутний капітал (тис. грн.) 19854.000 19854
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19854.000 19854
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -544 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -544тис. грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2439 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2439 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються через те, що оцiнка активiв була проведена у 2001 роцi при корпоратизацiї пiдприємства. На даний час проводиться робота з оцiнки активiв. Згiдно постанови Кабiнету мiнiстрiв Укр. вiд 25.06.2014р. №200 "Про утворення ПАТ "Українська залiзниця" входить до перелiку пiдприємств залiзничного транспорту на базi яких утворюється ПАТ.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 10834 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 3633 X X
Усього зобов'язань X 14467 X X
Опис: Д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електропривiд стрiлочний 700 21827 61 699 21939 63
2 Дросель-трансформатор 608 13743 38 523 12598 36

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 61.00
2 Витрати на оплату працi 25.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 5.00
4 Iншi операцiйнi витрати 14.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
12.06.2017 18.10.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.12.2017 07.12.2017 ідомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.01.2018 16.01.2018 ідомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Українська аудиторська служба"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21198495

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61003, м. Харкiв, майдан Конституцiї,1, 6 пiд., к.63-12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2013 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0641

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

02.01.201731.12.2017

Думка аудитора***

негативна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
за результатами аудиту окремої рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
Акцiонерам
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ»

Негативна думка
Ми провели аудит окремої рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ» (далi – Товариство) (код ЄДРПОУ 00260652) за 2017 рiк, що складається з Балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за перiод, що закiнчився на зазначену дату, i примiток до даної окремої рiчної фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (далi – фiнансова звiтнiсть). На нашу думку оскiльки питання, описане в роздiлi «Основа для негативної думки» нашого звiту, є значущим, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно, фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ» на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2017 рiк, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Основа для негативної думки
1) Балансова вартiсть нематерiальних активiв завищена на суму 1410 тис. грн. у зв’язку з закiнченням строку договору користування земельною дiлянкою. У зв’язку з чим викривлено статтю фiнансової звiтностi «Додатковий капiтал» на вiдповiдну суму.
2) Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй завищена на суму 12664 тис. грн. у зв’язку з невизнанням Товариством зменшенням корисностi фiнансових iнвестицiй. Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй не вiдображенi у складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти».
3) Не сформовано резерв сумнiвних боргiв в сумi 1101 тис. грн. за дебiторською заборгованiстю, що має ознаки сумнiвної вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
4) Не вiдображенi витрати та зобов’язання погоджених з контролюючим органом штрафних санкцiй та пенi на суму 1052 тис. грн.
5) Зобов’язання з оренди земельної дiлянки завищенi на суму 9706 тис. грн.
6) Балансова вартiсть запасiв занижена на суму 136 тис. грн., причиною викривлення стала не коректнiсть облiкових записiв.Загальний вплив викривлень на фiнансову звiтнiсть має суттєвий та всеохоплюючий характер. Власний капiтал станом на початок та на кiнець року повинен бути вiдкоригований щонайменше на 6 521 тис. грн. (43%).
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi нашого звiту «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi».
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої негативної думки.Iнша iнформацiя
Iнша iнформацiя складається з Рiчного звiту емiтента ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ», але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь – яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося зi звiтом, якщо ми дiйдемо висновку, що вiн мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Очiкується, що Рiчний звiт ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ» буде нам наданий пiсля дати даного звiту незалежного аудитора.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiстьУправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та надання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цього звiту.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.

Окрiм того, ми:
 iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
 отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
 оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
 доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї в фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
 оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансовий звiт операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Генеральний директор /Вакуленко Т.М./
ТОВ «Українська Сертифiкат аудитора серiї А№005354аудиторська служба» вiд 27.06.2002р.
чинний до 27.06.2022р.61003
м. Харкiв, майдан Конституцiї, 1,
6 пiд’їзд, к.63-12
27 квiтня 2018 року

Номер та дата договору на проведення аудиту

978/1823.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.03.201820.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

19.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

45000
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21198495

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61003, м. Харкiв, майдан Конституцiї,1, 6 пiд., к.63-12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2013 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0641

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.201731.12.2017

Думка аудитора***


 

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

978/1823.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.03.201828.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

27.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

45000

Текст аудиторського висновку (звіту)


 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
за результатами аудиту окремої рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ»
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

Акцiонерам
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ»

Негативна думка
Ми провели аудит окремої рiчної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ» (далi – Товариство) (код ЄДРПОУ 00260652) за 2017 рiк, що складається з Балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за перiод, що закiнчився на зазначену дату, i примiток до даної окремої рiчної фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик (далi – фiнансова звiтнiсть).
На нашу думку оскiльки питання, описане в роздiлi «Основа для негативної думки» нашого звiту, є значущим, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно, фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ» на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2017 рiк, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Основа для негативної думки
1) Балансова вартiсть нематерiальних активiв завищена на суму 1410 тис. грн. у зв’язку з закiнченням строку договору користування земельною дiлянкою. У зв’язку з чим викривлено статтю фiнансової звiтностi «Додатковий капiтал» на вiдповiдну суму.
2) Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй завищена на суму 12664 тис. грн. у зв’язку з невизнанням Товариством зменшенням корисностi фiнансових iнвестицiй. Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй не вiдображенi у складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти».
3) Не сформовано резерв сумнiвних боргiв в сумi 1101 тис. грн. за дебiторською заборгованiстю, що має ознаки сумнiвної вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
4) Не вiдображенi витрати та зобов’язання погоджених з контролюючим органом штрафних санкцiй та пенi на суму 1052 тис. грн.
5) Зобов’язання з оренди земельної дiлянки завищенi на суму 9706 тис. грн.
6) Балансова вартiсть запасiв занижена на суму 136 тис. грн., причиною викривлення стала не коректнiсть облiкових записiв.Загальний вплив викривлень на фiнансову звiтнiсть має суттєвий та всеохоплюючий характер. Власний капiтал станом на початок та на кiнець року повинен бути вiдкоригований щонайменше на 6 521 тис. грн. (43%).
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi нашого звiту «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi». Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої негативної думки.

Iнша iнформацiя
Iнша iнформацiя складається з Рiчного звiту емiтента ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ», але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь – яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося зi звiтом, якщо ми дiйдемо висновку, що вiн мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.
Очiкується, що Рiчний звiт ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНССИГНАЛ» буде нам наданий пiсля дати даного звiту незалежного аудитора.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та надання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цього звiту.Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.
Окрiм того, ми:iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї в фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку.
Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансовий звiт операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.


Генеральний директор
/Вакуленко Т.М./
ТОВ «Українська Сертифiкат аудитора серiї А№005354аудиторська служба» вiд 27.06.2002р.
чинний до 27.06.2022р.
61003 м. Харкiв, майдан Конституцiї, 1,
6 пiд’їзд, к.63-12
27 квiтня 2018 року

Д/н

Д/н

Д/н


* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Д/н

Д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Д/н
Інші (запишіть) Д/н

Д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Ні Так
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Так
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 20
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 100
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Київ, вул. Жилянська,97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1411 1410 0
первісна вартість 1001 1458 1458 0
накопичена амортизація 1002 47 48 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1086 1086 0
Основні засоби: 1010 2996 2756 0
первісна вартість 1011 34827 34871 0
знос 1012 31831 32115 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 12664 12664 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 146 146 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 18303 18062 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6905 11085 0
Виробничі запаси 1101 980 6456 0
Незавершене виробництво 1102 5659 4380 0
Готова продукція 1103 266 249 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2013 1851 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 968 1063 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 403 258 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 402 257 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 10289 14257 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28592 32319 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19854 19854 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 8033 8033 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 146 146 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10217 -10181 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 17816 17852 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 892 3112 0
за розрахунками з бюджетом 1620 8856 10834 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 321 40 0
за розрахунками з оплати праці 1630 673 411 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 480 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 32 67 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2 3 0
Усього за розділом IІІ 1695 10776 14467 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28592 32319 0

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 28243 13245
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 26018 ) ( 12124 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2225

1121
 збиток 2095 ( 0 ) ( 6374 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2644 3461
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2807 ) ( 2328 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 165 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1843 ) ( 2049 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

219

205
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 1
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

219

205
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -42 -17
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

177

188
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 177 188

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 15760 6450
Витрати на оплату праці 2505 6454 4490
Відрахування на соціальні заходи 2510 1420 1690
Амортизація 2515 285 309
Інші операційні витрати 2520 4514 3506
Разом 2550 28433 16445

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 79414276 79414276
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 79414276 79414276
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.000 0.000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.000 0.000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

33892

11863
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 3160 2624
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 357
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 26657 )

( 7904 )
Праці 3105 ( 5601 ) ( 4046 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1801 ) ( 2028 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6310 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 14 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1941 ) ( 214 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 925 ) ( 60 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 219 ) ( 363 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -92 215
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 53 ) ( 12 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 53 12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -145 203
Залишок коштів на початок року 3405 403 217
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -17
Залишок коштів на кінець року 3415 258 403

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 19854 0 8033 146 -10217 0 0 17816
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 19854 0 8033 146 -10217 0 0 17816
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 177 0 0 177
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -141 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 4 0 0 0 0 0 0 4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 4 0 0 0 36 0 0 192
Залишок на кінець року 4300 19854 0 8033 146 -10181 0 0 17852

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Гайдак Галина Петрiвна