Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Виконуючий обов'язки Голови правлiння       Селiванов Костянтин Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00260652
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01135, Київ, Жилянська, буд. 97
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 495-16-81 (044) 495-16-81
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kyiv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2019
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці trassignal.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 №795676
3. Дата проведення державної реєстрації
05.05.2011
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
19853569
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
140
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
56.21 Постачання готових страв для подiй
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства
Публiчне акцiонерне товариство "Українська залiзниця", ЄДРПОУ 40075815, 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
322669
3) поточний рахунок
26000300848590
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку
322669
6) поточний рахунок
26000300848590

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "Українська залiзниця" 40075815 03680Україна Київ Тверська, буд. 5 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
виконуючий обов'язки голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Селiванов Костянтин Костянтинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Нацiональний авiацiйний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "УкргазЕнерго", помiчник голови правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.06.2017 не визначено
9) Опис
До повноважень вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства. На ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2018 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матюхiн Василь Георгiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Київсоюздорпроект", заступник голови правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.10.2014 не визначено
9) Опис
Обов'язки: здiйснює господарське керування майном пiдприємства, органiзовує роботу та ефективну взаємодiю всiх структурних пiдроздiлiв. Виконує обов'язки Голови правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Спостережної ради. На ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2018 рiк. Iншi посади не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ул'янова Олена Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища. Новочеркаський державний технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Будкерам", начальник вiддiлу економiки та планування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2005 не визначено
9) Опис
Обов'язки члена правлiння. На ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал" заробiтну плату не отримує, винагорода не надавалась за 2018 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гайдак Галина Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища.Київський iнститут народного господарства
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "КЕЗ "Транссигнал", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.06.2001 не визначено
9) Опис
Обов'язки члена правлiння. На ПрАТ "КЕЗ "Транссигнал" отримує заробiтну плату, винагорода не надавалась за 2018 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леорда Андрiй Аркадiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Вища, Чернiвецький торгово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрзалiзниця", менеджер з технiчного аудиту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.11.2018 3 роки
9) Опис
Виконує обов'язки члена ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Винагорода у 2018 роцi не виплачувалася. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї, начальник управлiння справ та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької ОДА, менеджер з технiчного аудиту вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Войтович Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Харкiвська академiя залiзничного транспорту
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрзалiзниця", заступник начальника вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.11.2018 3 роки
9) Опис
Виконує обов'язки члена ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода у 2018 роцi не виплачувалася. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганської вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї, начальник управлiння справ та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької ОДА, менеджер з технiчного аудиту вiддiлу технiчного аудиту, попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця».
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарчук Iгор Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Буковинський фiнансово-економiчний коледж
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.11.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця». Винагорода не виплачувачалася.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Молiнська Людмила Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.11.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця». Винагорода не виплачувалася
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грамма Андрiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Український транспортний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.11.2018 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор служби контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «Укрзалiзниця». Винагорода не виплачувалася
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернiцький Роман Романович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Днiпропетровський державний унiверситет залiзничного транспорту, Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2017 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Служба колiї» Львiвської залiзницi, начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Тернопiльська дистанцiя колiї», начальник структурного пiдроздiлу «Служба колiї» Укрзалiзницi, заступник начальника регiональної фiлiї з iнфраструктури регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця», директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця». Винагорода не виплачувалася
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Морковкiн Артем Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Донецький iнститут внутрiшнiх справ
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2017 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ України, радник ТОВ «ТРIО ЛАЙН ЛТД», директор ТОВ «КБК i К», директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця». Винагорода не виплачувалася
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бунчуков Олег Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Київський нацiональний економiчний унiверситет, Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ «Укрзалiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2017 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу телекомунiкацiй та засобiв контролю управлiння зв’язку головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, В.о. начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку Укрзалiзницi, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики та телекомунiкацiй, директор департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ «Укрзалiзниця». Винагорода не виплачувалася
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паробок Дмитро Олегович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
виконавчий директор ТОВ «ВКК «Укрбудiнвест-2000»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2017 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор Департаменту адмiнiстративного забезпечення ПАТ «Укрзалiзниця», заступник директора фiлiї «Центр сервiсного забезпечення» ПАТ «Укрзалiзниця», заступник генерального директора з економiки та фiнансiв ДГП «Укргеофiзика», виконавчий директор ТОВ «ВКК «Укрбудiнвест-2000». Винагорода не виплачувалася
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорошенко Роман Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.11.2017 3 роки
9) Опис
Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ «Юридична компанiя «ТСК», головний фахiвець департаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця». Винагорода не виплачувалася
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Усього 0 0 0 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 79414276 100 79414276 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис д/н

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ д/н Київ Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська аудиторська служба"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21198495
Місцезнаходження 61003 Україна Харківська д/н Харкiв майдан Конституцiї,1, 6 пiд., к.63-12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2013
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон 0577524171
Факс 0577524171
Вид діяльності аудитор, який надає аудиторськi послуги
Опис д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.12.2015 154/1/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку д/н Бездокументарні іменні 0.250 79414276 19853569 100
Опис Товариство випускало лише простi iменнi акцiї. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не випускались. Цiннi папери не котуються на фондових бiржах, в лiстингу не перебувають
 

XI. Опис бізнесу

ПрАТ КЕЗ "Транссигнал" створений в 1875 р. як майстернi з ремонту та виготовлення телеграфiв i засобiв зв'язку для залiзницi. Завод пройшов нелегкий шлях становлення та розвитку до сучасного провiдного пiдприємства з виготовлення засобiв сигналiзацiї, електричної диспетчерської централiзацiї та автоблокування для залiзниць i метрополiтенiв
 
Пiдприємство має в своєму складi 2 цехи основного виробництва, 2 цехи допомiжного виробництва та служби соцiального та побутового обслуговування, апарат управлiння
 
Чисельнiсть працюючих за 2018 рiк склала 140 осiб. Для забезпечення виконання необхiдних робiт залучалися працiвники, що працювали за цивiльно-правовими договорами.
Нараховано у звiтному перiодi фонд оплати працi всього 14283 тис.грн., порiвняно з 2017 роком (9764 тис.грн.) фонд оплати працi збiльшено на 46,3% у зв’язку з пiдвищенням з 01.02.2018 та з 01.08.2018 року тарифних ставок та посадових окладiв.
Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв досягла у звiтному перiодi 8502 грн. та зросла порiвняно з 2017 роком (6211 грн.) на 36,9%.
 
Не належить
 
Вiдсутня
 
Вiдсутнi
 
Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до Закону україни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючих положень ( стандартiв) бух. облiку за новим планом рахункiв з застосуванням 9 класу рахункiв для облiку витрат. Вiдображення витрат ТМЦ проводиться за первiсною вартiстю. Облiк списання ТМЦ в виробництво за методом середньозваженої вартостi. Визначення сум амортизацiйних вiдрахувань за прямолiнiйним методом
 
Основними видами продукцiї пiдприємства є електроприводи стрiлочнi, дросель-трансформатори. Вiд сезонних змiн не залежить. Основнi ринки збуту - Україна. Основний клiєнт - ПАТ "Укрзалiзниця".
 
Придбання основних засобiв вiдбувалось, а саме: оргтехнiка. Списання в 2018 роцi не вiдбувалось.
 
Д/н
 
Основнi засоби зношенi на 87%. Всi основнi засоби власнi та знаходяться на територiї пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,97. В склад основних засобiв входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. На пiдприємствi багато обладнання, яке було введено в експлуатацiю у 40-х роках. Також є верстати 1928 року виготовлення. На пiдприємствi є верстати рiзних видiв, ковальсько-пресове устаткування, ливарне устаткування. Закуповувати нове у пiдприємства немає коштiв
 
Залежнiсть рiвня прибутковостi вiд обсягу замовлень основних клiєнтiв
 
Не було
 
За рахунок власних коштiв
 
Д/н
 
Полiпшити показники 2018 року
 
Д/н
 
Не було
 
Iнформацiя вiдсутня

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2476 2106 0 0 2476 2106
будівлі та споруди 2351 2011 0 0 2351 2011
машини та обладнання 110 77 0 0 110 77
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 15 18 0 0 15 18
2. Невиробничого призначення: 280 209 0 0 280 209
будівлі та споруди 280 209 0 0 280 209
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2756 2315 0 0 2756 2315
Опис 87% зносу, основнi засоби власнi та знаходяться на территорii пiдприємства за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97. У склад ОЗ входять будiвлi, споруди, передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби. Основна частина - це технологiчне обладнання дата виготовлення яких 1928 - 2005 рiк. Обладнання пiдприємства зношене морально та фiзично. Обладнання пiдприємства практично не оновлюється через вiдсутнiсть коштiв

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 17814 19310
Статутний капітал (тис. грн.) 19854 19854
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19854 19854
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2040 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2040тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -544 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 544 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються через те, що оцiнка активiв була проведена у 2001 роцi при корпоратизацiї пiдприємства. На даний час проводиться робота з оцiнки активiв. Згiдно постанови Кабiнету мiнiстрiв Укр. вiд 25.06.2014р. №200 "Про утворення ПАТ "Українська залiзниця" входить до перелiку пiдприємств залiзничного транспорту на базi яких утворюється ПАТ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 10280 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 551 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 10831 X X
Опис: Д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Електропривiд стрiлочний 741 27556 71 724 26931 72
2 Дросель-трансформатор 457 11172 29 437 10506 28

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 60
2 Витрати на оплату працi 28
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 6
4 Iншi операцiйнi витрати 5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
16.01.2018 16.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.05.2018 04.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.07.2018 18.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.07.2018 31.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.11.2018 02.11.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватного акцiонерного товариства «Аудиторська фiрма «Аналiтик»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14274505
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул.. Чигорiна 57-А Факт. адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0030 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0514
24.12.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018
31.12.2018
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) На думку аудиторiв, за винятком можливого впливу питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" станом на 31 грудня 2018 р., що додається, в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинному законодавству України.
Номер та дата договору на проведення аудиту б/н
26.04.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту 26.04.2019
26.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 26.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 37000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватного акцiонерного товариства «Аудиторська фiрма «Аналiтик»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14274505
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул.. Чигорiна 57-А Факт. адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0030 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 29.10.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0514
24.12.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2018
31.12.2018
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) На думку аудиторiв, за винятком можливого впливу питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" станом на 31 грудня 2018 р., що додається, в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинному законодавству України.
Номер та дата договору на проведення аудиту б/н
10.04.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту 10.04.2019
26.04.2019
Дата аудиторського висновку (звіту) 26.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 37000
Текст аудиторського висновку (звіту)АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
(ВИСНОВОК)
Приватного акцiонерного товариства
«Аудиторська фiрма «Аналiтик»
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИЙ ЗАВОД "ТРАНССИГНАЛ"
станом на 31.12.2018 р.

Адресати:
Керiвництво ПРАТ "КЕЗ "ТРАНССИГНАЛ"

м. Київ 26 квiтня 2019 р.
I. Думка iз застереженням
1. Вступний параграф
Нами, аудиторами Приватного акцiонерного товариства «Аудиторська фiрма «Аналiтик» (надалi Аудиторська фiрма), проведено аудиторську перевiрку щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановлених законодавством вимог до формування фiнансової звiтностi, що додається, та включає загальну iнформацiю про Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" (надалi Пiдприємство) у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 року, Звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк, Звiту про власний капiтал за 2018 рiк та примiток до фiнансової звiтностi за даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018 року, складених згiдно з принципами бухгалтерського облiку, якi є загальноприйнятими в юрисдикцiї України вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Аудит проведено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Аудиторська перевiрка проводилась в термiн з 10.04.2019р. по 26.04.2019р.
2. Основнi вiдомостi про Пiдприємство
Реєстрацiйнi данi:
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" створене вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства транспорту України вiд 23.04.2001р. № 241 та є єдиним правонаступником Державного пiдприємства «Київський електротехнiчний завод «Транссигнал». Назву Пiдприємства змiнено з Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" на Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал".
Єдиним засновником (акцiонером) Пiдприємства є Публiчне акцiонерне товариство "Українська залiзниця".
Дата та номер запису в Єдиному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: вiд 20.08.2004р. № 1 074 120 0000 000710. Дата державної реєстрацiї 27.04.2001р.
Скорочена назва: ПРАТ "КЕЗ "Транссигнал".
Мiсцезнаходження (фактична i юридична адреса):
01135, м. Київ, вул. Жилянська 97.
Код ЄДРПОУ – 00260652.
Згiдно з вiдомостями Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань встановлено наступнi види дiяльностi Пiдприємства за КВЕД:
Код КВЕД 49.20 Вантажний залiзничний транспорт (основний);
Код КВЕД 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля.
В.о. Голови правлiння – Селiванов Костянтин Костянтинович,
Головний бухгалтер – Олешкевич В.Г.

3. Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму
Повна назва Приватне акцiонерне товариство «Аудиторська фiрма «Аналiтик»
Код ЄДРПОУ 14274505
Мiсцезнаходження Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул.. Чигорiна 57-А
Факт. адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0030 вiд 26.01.2001 р., чинне до 29.10.2020 р.
Вiдомостi про проходження зовнiшньої перевiрки контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0514, видане рiшення АПУ вiд 24.12.2014р., дiйсне до 31.12.2019р.
Керiвник Головач Володимир Володимирович
Контактний телефон (044)2780588
Мiсце проведення аудиту: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44.
Аудит проведено на пiдставi договору вiд 10.04.2019 року.
Масштаб перевiрки: з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року.
На думку аудиторiв, за винятком можливого впливу питань, викладених у роздiлi «Основа для думки iз застереженням», фiнансова звiтнiсть Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" станом на 31 грудня 2018 р., що додається, в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинному законодавству України.
II. Основа для думки iз застереженням
1. Аудитор не змiг отримати достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв щодо наявностi та оцiнки вiдстрочених податкових активiв, якi станом на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. становили 146 тис. грн.
2. У складi необоротних активiв станом на 31.12.2018р. облiковується довгострокова дебiторська заборгованiсть в сумi 1187 тис. грн., яка є простроченою. Резерв сумнiвних боргiв на дану заборгованiсть не нарахований. Водночас, вiдповiдно до п. 7 ПСБО 10 «Дебiторська заборгованiсть» поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв.
3. Аудитор не змiг отримати достатнi та прийнятнi докази щодо пiдстав проведення бухгалтерських операцiй з донарахування податку на додану вартiсть в сумi 3464 тис. грн., та збiльшення додаткового капiталу на суму 1354 тис. грн. Данi операцiї здiйсненi за рахунок зменшення нерозподiленого прибутку на суму 4818 тис. грн.
4. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю основних засобiв та запасiв Пiдприємства оскiльки з аудитором було укладено договiр для проведення перевiрки Пiдприємства у 2019 роцi. Дана обставина призводять до модифiкацiї думки вiдповiдно до п. 7 МСА 501 «Аудиторськi докази – особливi положення щодо вiдiбраних елементiв».
Аудит проводився у вiдповiдностi до норм Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2016-2017 року, прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 року № 361.
Вiдповiдальнiсть аудитора викладена у пiдроздiлi 2 «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» Роздiлу III «Вiдповiдальнiсть»
Аудиторською фiрмою виконуються етичнi вимоги, викладенi у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, виданого Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв. Зокрема, Аудиторська фiрма та її ключовий партнер є незалежними вiд Пiдприємства вiдповiдно до зазначених етичних вимог. Аудиторською фiрмою не надавалися послуги Пiдприємству, забороненi законодавством.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для висловлення нашої думки iз застереженням.

III. Вiдповiдальнiсть
1. Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
Керiвництво Пiдприємства розумiє i визнає свою вiдповiдальнiсть за:
• складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, подання облiкових оцiнок;
• внутрiшнiй контроль, який за визначенням керiвництва Пiдприємства є необхiдним для надання можливостi складати фiнансову звiтнiсть, що не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки;
• виконання оцiнки здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, доречнiсть використання припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та розкриття питань, що стосуються безперервностi дiяльностi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до ПСБО;
• забезпечення доступу аудитора до iнформацiї з метою аудиту, як того вимагає МСА 210.
Вiдповiдальнiсть Пiдприємства визначена, зокрема, МСА 210 «Узгодження умов завдання з аудиту», погоджена у листi-зобов’язаннi вiд 10.04.2019р. i договорi про надання аудиторських послуг вiд 10.04.2019р.
Тi, що надiленi найвищим повноваженнями
Вiдповiдно до п. 10 МСА 260 «Повiдомлення iнформацiї тим, кого надiлено найвищими повноваженнями» тi, кого надiлено найвищими повноваженнями - це особа або орган, якi вiдповiдають за нагляд за стратегiчними напрямами дiяльностi суб’єкта господарювання i несуть вiдповiдальнiсть за пiдзвiтнiсть суб’єкта господарювання, у тому числi нагляд за процесом фiнансового звiтування.
У даному випадку тими, кого надiлено найвищими повноваженнями є засновник Пiдприємства – Публiчне акцiонерне товариство "Українська залiзниця" та його Наглядова рада.

2. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Вiдповiдальнiсть Аудиторської фiрми визначена Законом України «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть», МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 260 «Повiдомлення iнформацiї з питань аудиту тим, кого надiлено найвищими повноваженнями», МСА 570 «Безперервнiсть», МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» та iншими Мiжнародними стандартами аудиту, Законом України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення», iншими законодавчими та нормативними актами.
Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства виходячи з оцiнки висновкiв на основi аудиторських доказiв, отриманих в результатi аудиторської перевiрки.
Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за отримання аудиторських доказiв, що є достатнiми та прийнятними для використання як основи для висловлення думки iз застереженням.
Вiдповiдно до вимог МСА 200 загальними цiлями незалежного аудитора є планування i виконання аудиту для отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства в цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства та помилки, а також складання звiту аудитора, що мiстить думку аудитора.
Отримання обґрунтованої впевненостi передбачає отримання високого рiвня впевненостi. Проте аудит, проведений вiдповiдно до МСА не є гарантiєю того, що всi суттєвi викривлення (якщо такi iснують) будуть виявленi. Необхiдно враховувати, що аудиту властивi обмеження щодо виявлення замаскованих викривлень фiнансової звiтностi. навiть за умови виконання всього обсягу аудиторських процедур, про що зазначено в Мiжнародних стандартах аудиту.
Аудитор використовує професiйне судження та дотримується професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту, про що зазначено в МСА.
Вiдповiдальнiсть аудитора включає iдентифiкацiю й оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. При цьому ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю.
Аудит включає розробку та виконання аудиторських процедур у вiдповiдь на ризики суттєвого викривлення для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття їх у фiнансових звiтах. Данi докази повиннi бути достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке враховує оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок. Оцiнюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах, для розробки аудиторських процедур у вiдповiдностi до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає i оцiнку облiкової полiтики, прийнятнiсть та обгрунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї керiвництвом Пiдприємства, загального представлення фiнансових звiтiв.
Аудитор повинен дiйти висновку щодо прийнятностi застосування керiвництвом Пiдприємства припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку. На основi отриманих аудиторських доказiв аудит повинен дiйти висновку про те, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, яка може викликати значнi сумнiви щодо здатностi суб’єкта господарювання продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Висновки аудитора ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до самої дати звiту аудитора. Проте майбутнi обставини або умови можуть змусити Припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Аудитор повiдомляє тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, крiм iнших питань iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та значнi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi значнi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi аудитором пiд час аудиту.
При проведеннi аудиту аудитором здiйснено аналiз господарських операцiй Пiдприємства, вивчено договiрну систему, облiковi регiстри, систему бухгалтерського облiку та звiтностi, облiкову полiтику Пiдприємства, установчi та реєстрацiйнi документи, внутрiшнi накази та положення Пiдприємства.
Iнформацiя, що мiститься у цьому аудиторському звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та документах Пiдприємства, що були наданi аудиторам керiвництвом та працiвниками Пiдприємства, якi вважаються надiйними та достовiрними.
Визначення рiвня суттєвостi при проведеннi аудиту
Фiнансова звiтнiсть може бути викривлено шляхом помилки або шахрайства. Викривлення вважаються суттєвими, якщо вони, взятi окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансової звiтностi.
Рiвень суттєвостi при проведеннi аудиту на рiвнi фiнансової звiтностi визначено у межах 3 % вiд базового показника. Базовим показником є показник фiнансової звiтностi - валюта Балансу Пiдприємства станом на 31.12.2018р.
Аудит фiнансової звiтностi Пiдприємства за перiод 01.01.2018р. - 31.12.2018р. проведений вибiрковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi показники фiнансової звiтностi.
3. Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї
У вiдповiдностi до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншою iнформацiї» iншою iнформацiєю вважається, зокрема, рiчний звiт емiтента Пiдприємства за 2018 рiк.
МСА не встановлюють вiдповiдальнiсть аудитора за отримання впевненостi щодо iншої фiнансової iнформацiї. Проте аудитор повинен розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або iнформацiєю, отриманою в ходi проведення аудиту.
Аудитором пiд час аудиторською перевiрки не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, яка розкривається Пiдприємством.

IV. ЗМIСТОВНА ЧАСТИНА АУДИТОРСЬКОГО ЗВIТУ
1. Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища
Пiд час оцiнки ризикiв суттєвого викривлення аудитор керувався МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» та МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища».
Аудитором виконанi наступнi основнi процедури для виявлення ризикiв суттєвого викривлення:
- запити до керiвного персоналу Пiдприємства, зокрема, якi стосуються впровадження заходiв контролю та специфiки бiзнесу Пiдприємства;
- спостереження та iнспектування;
- аналiтичнi процедури.
Процедури щодо оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, зокрема, включали наступнi методи, загальноприйнятi в мiжнароднiй практицi:
1. Карта нормативних вiдхилень фiнансових iндикаторiв Бенiша та Роксас, якi полягають у виявленнi змiн певних характеристик (коефiцiєнтiв) фiнансової звiтностi у порiвняннi з попереднiм роком.
2. Тестування Бенфорда, якi застосовуються до набору числових даних у послiдовностi,
3. Метод аналiзу розбiжностi грошового потоку i операцiйного прибутку.
4. Метод аналiзу фiнансових показникiв.

На пiдставi виконаних процедур сформованi припущення щодо наступних ризикiв суттєвого викривлення:
Властивi ризики:
1. Ризик викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок заниження або завищення доходу звiтного перiоду (може бути ризиком викривлення внаслiдок помилки або шахрайства). Ризик класифiковано як значний. Має потенцiйний вплив на нерозподiлений прибуток та всi статтi звiту про фiнансовi результати.
2. Ризик викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок неналежної оцiнки запасiв Ризик класифiковано як значний. Має потенцiйний вплив на статтi балансу – запаси, нерозподiлений прибуток, статтi звiту про фiнансовi результати – чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, собiвартiсть реалiзованої продукцiї.
3. Ризик викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок здiйснення вагових господарських операцiй iз пов’язаною особою - засновником Пiдприємства. Ризик класифiковано як значний. Має потенцiйний вплив на статтi балансу – дебiторська та кредиторська заборгованiсть, нерозподiлений прибуток, статтi звiту про фiнансовi результати – чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, собiвартiсть реалiзованої продукцiї.
Ризики контролю:
4. Ризики внутрiшнього контролю у зв’язку iз змiною керiвного персоналу Пiдприємства. Ризик класифiковано як незначний. Має потенцiйний, проте незначний вплив на всi сумовi показники фiнансової звiтностi.
В цiлому ризик суттєвого викривлення оцiнений аудитором у розмiрi 20% (низький ризик).
Визначення аудиторського ризику та ризику невиявлення
Допустимий ризик невиявлення визначається по формулi:
Аудиторський ризик = Ризик суттєвого викривлення * Ризик невиявлення.
Прийнятний аудиторський ризик становить 5%. Ризик суттєвого викривлення становить 10%.
Таким чином, ризик невиявлення повинен становити не бiльше 25%.
2. Загальний опис аудиторських процедур у вiдповiдi на оцiненi ризики
Вiдповiдно до МСА 315 аудитор придiлив основну увагу iдентифiкацiї та отриманню розумiння заходiв контролю, якi стосуються сфер, в яких iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення.
Згiдно МСА 330 аудитор розробив процедури по сутi, а також тести заходiв контролю, оскiльки аудитор прийняв рiшення довiряти заходами контролю пiд час аудиту. МСА 330 (п. А1) мiстить також опис загальних дiй аудитора у вiдповiдь на оцiненi ризики, якi були застосованi пiд час аудиту. Зокрема, до складу робочої групи включено осiб, якi обiзнанi з характером бiзнесу та особливостями облiку вiдповiдної галузi.
Аудитором вiдповiдно до МСА 500, 501, 505, 520, 530 були процедури по сутi (детальнi тести та аналiтичнi процедури по сутi) та тести заходiв контролю стосовно суттєвих статей фiнансової звiтностi, що перевiряється. Аудитором виконанi процедури щодо пiдтвердження вступних залишкiв вiдповiдно до МСА 510. Крiм того, аудитором виконанi процедури щодо перевiрки послiдовностi застосування Пiдприємством облiкової полiтики та адекватних облiкових оцiнок вiдповiдно до МСА 540. Аудитором виконанi також iншi аудиторськi процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики, якi вимагаються МСА.
Опис процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства та пояснення щодо їх результативностi
У вiдповiдностi до МСА 240 аудитором було направлено запит керiвництву стосовно його оцiнки суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, процесу iдентифiкацiї ризикiв шахрайства, вiдомi випадки шахрайства тощо.
Подальшi аудиторськi процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики шахрайства включали в себе наступнi методи економiко-правового аналiзу: метод стереотипiв, метод сполучених порiвнянь, метод спецiальних розрахункових показникiв, метод коригуючих показникiв. Окрiм того, такi подальшi аудиторськi процедури включали в себе аналiтичнi процедури по сутi з використанням деталiзованих даних, пошук додаткових аудиторських даних з джерел поза межами Пiдприємства, комп’ютеризованi методи аудиту.
За результатами перевiрки аудитором не було виявлено порушень, пов’язаних iз шахрайством.

3. Окремi питання, на якi аудитор вважає за доцiльне звернути увагу, але якi не вплинули на висловлену думку аудитора
1. У 2018 роцi Пiдприємством було списано кредиторську заборгованiсть в сумi 881 тис. грн., за якою минув строк давностi.
2. У звiтi про власний капiтал за 2018 рiк у графi 4090 «Iншi змiни» зазначенi коригування додаткового капiталу у сторону зменшення на суму 1410 тис. грн., та коригування нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) у сторону зменшення на суму 4010 тис. грн. Данi коригування виконанi з метою виправлення помилок на пiдставi звiту незалежного аудитора з перевiрки фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017р.
3. Пiдприємством у 2018 роцi проводилися значнi операцiї з пов’язаною особою - засновником Пiдприємства ПАТ «Укрзалiзниця», яка є основним замовником Пiдприємства.
4. Згiдно повiдомлення керiвництва Пiдприємство у 2018 не проходило перевiрок, результати яких вплинули на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства станом на 31.12.2018р.
4. Iншi питання
Аудитором не виявлено суттєвих розбiжностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю. Звiт про управлiння у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» Пiдприємством не складається.

Голова правлiння ПрАТ
«Аудиторська фiрма «Аналiтик»
Головач Володимир Володимирович
Сертифiкат аудитора № 007164 вiд 29.05.2014р.
сертифiкат АБ № 0064 вiд 29.10.2009 р. _________________________
Д/н
Д/н
Д/н

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2018 4
2
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети не створювалися
Інші (запишіть) Комiтети не створювалися

Д/н
Комiтети не створювалися

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 5 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 140
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001 48 47
накопичена амортизація 1002 48 47
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1086 1086
Основні засоби: 1010 2587 2270
первісна вартість 1011 34965 35049
знос 1012 32378 32779
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1101 1187
Відстрочені податкові активи 1045 146 146
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 4920 4689
II. Оборотні активи
Запаси 1100 10904 20027
Виробничі запаси 1101 4683 5394
Незавершене виробництво 1102 4789 9268
Готова продукція 1103 1432 5365
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6531 1205
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 410 700
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 91 88
Готівка 1166 1 1
Рахунки в банках 1167 90 87
Витрати майбутніх періодів 1170 4
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 184
Усього за розділом II 1195 17936 22208
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 22856 26897

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19854 19854
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 6623 7977
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 146 146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16991 21895
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 9632 6082
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 5573 7155
за розрахунками з бюджетом 1620 6442 10280
за у тому числі з податку на прибуток 1621 34
за розрахунками зі страхування 1625 141 543
за розрахунками з оплати праці 1630 951 2185
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 100 101
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 17 551
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 22856 26897

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Олешкевич Вiкторiя Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 37437 34591
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 34259 ) ( 31315 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090

3178

3276
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 4736 3238
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 3604 ) ( 4248 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 4300 ) ( 3266 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

10

 збиток 2195 ( ) ( 1000 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

10

 збиток 2295 ( ) ( 1000 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

10

 збиток 2355 ( ) ( 1000 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 1000

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 25873 21055
Витрати на оплату праці 2505 14283 9764
Відрахування на соціальні заходи 2510 3149 2148
Амортизація 2515 410 263
Інші операційні витрати 2520 6820 7141
Разом 2550 50575 40371

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Олешкевич Вiкторiя Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

55159

33892
Повернення податків і зборів 3005 9 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 1 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 26 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 3160
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 312 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 35689 )

( 26657 )
Праці 3105 ( 10565 ) ( 5601 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3291 ) ( 1801 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5493 ) ( 6310 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 65 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 3207 ) ( 1941 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2220 ) ( 925 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 121 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 355 ) ( 219 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8 -92
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 53 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 53
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8 -145
Залишок коштів на початок року 3405 90 403
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 82 258

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Олешкевич Вiкторiя Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 10 1000
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 410 X 263 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 1 33
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 2697 4947
Збільшення (зменшення) запасів 3551 9123 181
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 5326 4680
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 4
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 184
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 7624 5705
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 5348 54
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 1582 750
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 3872 4262
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 402 101
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 1234 540
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 534 52
Сплачений податок на прибуток 3580 X 34 X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5314 54
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X 87 X 113
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 87 113
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3 167
Залишок коштів на початок року 3405 91 X 258 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 88 91

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Олешкевич Вiкторiя Григорiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал" за ЄДРПОУ 00260652
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 19854 8033 146 12981 15052
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090 1410 4010 5420
Скоригований залишок на початок року 4095 19854 6623 146 16991 9632
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 10 10
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 1354 4914 3560
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 1354 4904 3550
Залишок на кінець року 4300 19854 7977 146 21895 6082

Примітки Д/н
Керівник Селiванов Костянтин Костянтинович
Головний бухгалтер Олешкевич Вiкторiя Григорiвна