Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Виконуючий обов"язки голови правлiння       Селiванов Костянтин Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.12.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнячний завод "Транссигнал"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01135, Київ, Жилянська,97
4. Код за ЄДРПОУ
00260652
5. Міжміський код та телефон, факс
0442362224 0442362224
6. Електронна поштова адреса
transsignal.kiyv@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 236 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 12.12.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 07.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.12.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Мелешко Василь Васильович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 припинено повноваження члена наглядової ради Мелешко В.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 23.05.2016р.
07.12.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Волосовська Наталiя Бронiславiвна
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 припинено повноваження члена наглядової ради Волосовської Н.Б. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 23.05.2016р.
07.12.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Калашник Тетяна Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 припинено повноваження члена наглядової ради Калашник Т.В. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 20.05.2013р.
07.12.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Дишлюк Петро Михайлович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 припинено повноваження члена наглядової ради Дишлюка П.М. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 20.05.2013р.
07.12.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Баган Анатолiй Олександрович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 припинено повноваження члена наглядової ради Багана А.О. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 20.05.2013р.
07.12.2017 обрано Член наглядової ради Чернiцький Роман Романович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 членом наглядової ради обрано Чернiцького Р.Р. як представника ПАТ "Укрзалiзниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Служба колiї» Львiвської залiзницi, начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Тернопiльська дистанцiя колiї», начальник структурного пiдроздiлу «Служба колiї» Укрзалiзницi, заступник начальника регiональної фiлiї з iнфраструктури регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця», директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця».
07.12.2017 обрано Член наглядової ради Морковкiн Артем Олександрович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 членом наглядової ради обрано Морковкiна А.О. як представника ПАТ "Укрзалiзниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ України, радник ТОВ «ТРIО ЛАЙН ЛТД», директор ТОВ «КБК i К», директор з безпеки ПАТ «Укрзалiзниця».
07.12.2017 обрано Член наглядової ради Бунчуков Олег Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 членом наглядової ради обрано Бунчукова О.А. як представника ПАТ "Укрзалiзниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу телекомунiкацiй та засобiв контролю управлiння зв’язку головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер головного управлiння автоматики, телемеханiки та зв’язку, головний iнженер департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, В.о. начальника департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку Укрзалiзницi, начальник департаменту автоматики, телемеханiки та зв’язку, начальник департаменту автоматики та телекомунiкацiй, директор департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ «Укрзалiзниця».
07.12.2017 обрано Член наглядової ради Кузьо Володимир Вiкторович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 членом наглядової ради обрано Кузьо В.В. як представника ПАТ "Укрзалiзниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор департаменту казначейства, член правлiння–директор департаменту казначейства, член правлiння, директор казначейства ПАТ «Iдея Банк», начальник департаменту казначейства, директор департаменту казначейства ПАТ «Укрзалiзниця».
07.12.2017 обрано Член наглядової ради Дорошенко Роман
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 07.12.2017р. №84 членом наглядової ради обрано Дорошенка Р.Д. як представника ПАТ "Укрзалiзниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ «Юридична компанiя «ТСК», головний фахiвець департаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця».