Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Виконуючий обов"язки голови правлiння       Селiванов Костянтин Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.01.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Київський електротехнiчний завод "Транссигнал"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01135, Київ, Жилянська,97

4. Код за ЄДРПОУ

00260652

5. Міжміський код та телефон, факс

0442362224 0442362224

6. Електронна поштова адреса

transsignal.kiyv@gmail.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 13 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 19.01.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.transsignal.com.ua в мережі Інтернет 16.01.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.01.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Чернiцький Роман Романович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №16 припинено повноваження члена наглядової ради Чернiцького Р.Р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 07.12.2017р.
16.01.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Дорошенко Роман
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №16 припинено повноваження члена наглядової ради Дорошенка Р. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 07.12.2017р.
16.01.2018 обрано Голова наглядової ради Чернiцький Роман Романович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №16 членом наглядової ради обрано Чернiцького Р.Р. як представника ПАТ "Укрзалiзниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Служба колiї» Львiвської залiзницi, начальник вiдокремленого пiдроздiлу «Тернопiльська дистанцiя колiї», начальник структурного пiдроздiлу «Служба колiї» Укрзалiзницi, заступник начальника регiональної фiлiї з iнфраструктури регiональної фiлiї «Львiвська залiзниця», директор з iнфраструктури ПАТ «Укрзалiзниця».
16.01.2018 обрано Секретар наглядової ради Дорошенко Роман
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №16 членом наглядової ради обрано Дорошенка Р.Д. як представника ПАТ "Укрзалiзниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ТОВ «Юридична компанiя «ТСК», головний фахiвець департаменту реформування та корпоративного розвитку, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця», прокурор Шполянського вiддiлу Смiлянської мiсцевої прокуратури, головний юрисконсульт департаменту корпоративного управлiння ПАТ «Укрзалiзниця».
16.01.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Цебро Василь Григорович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Цебро В.Г. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 23.01.2008р.
16.01.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної ради Кононенко Антонiна Iванiвна
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Кононенко А.I. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 20.05.2013р.
16.01.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Семенюта Людмила Андрiївна
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Семенюти Л.А. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Перебував на посадi з 20.05.2013р.
16.01.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Вдовиченко Володимир Андрiйович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Вдовиченка В.А. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю служби контролю та аудиту регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних перевезень управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця» Департаменту аудиту та контролю, старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця» Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю.
16.01.2018 обрано Член ревiзiйної комiмсiї Левчук Євген Вiкторович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Левчука Є.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу контрольно-ревiзiйних перевiрок Департаменту контролю за дотриманням лiцензiйних умов, головний спецiалiст вiддiлу лiцензування в сферi надання послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення управлiння лiцензування субєктiв у сферi теплопостачання та у сферi послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi електроенергетики та комунальних послуг, провiдний економiст вiддiлу аналiзу вартостi матерiально-технiчних ресурсiв управлiння аналiтико-цiнової роботи, головний фахiвець вiддiлу аналiзу вартостi робiт з капiтального ремонту та будiвництва рухомого складу, iнших технiчних засобiв управлiння аналiтико-цiнової роботи,
головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв, головний фахiвець вiддiлу матерiалiв верхньої будови колiї департаменту планування та контролю за закупiвлями матерiально-технiчних ресурсiв ПАТ «Укрзалiзниця», головний фахiвець сектору монiторингу виробничої дiяльностi та складського господарства департаменту матерiально-технiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiтико-цiнової роботи департаменту цiнової полiтики ПАТ «Укрзалiзниця».
16.01.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Безродна Вiкторiя Михайлiвна
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Безродну В.М. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер фiнансово-економiчного вiддiлу галузевої служби електропостачання регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», головний фахiвець вiддiлу консолiдованої фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, начальник вiддiлу дебiторської та кредиторської заборгованостi Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця".
16.01.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Федорченко Алла Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Федорченко А.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст вiддiлу аналiтичної роботи управлiння аналiтичного забезпечення роботи мiнiстра та колегiї (патронатна служба), головний спецiалiст вiддiлу розвитку iнфраструктури та координацiї департаменту розвитку та координацiї систем транспорту та зв’язку, головний спецiалiст вiддiлу програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту, зв’язку та туризму, головний спецiалiст вiддiлу прогнозування та програм розвитку iнфраструктури департаменту полiтики розвитку iнфраструктури транспорту та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури департаменту координацiї полiтики розвитку iнфраструктури та туризму, головний спецiалiст вiддiлу стратегiчного планування розвитку iнфраструктури управлiння стратегiчного розвитку iнфраструктури та науково-технiчної полiтики Мiнiстерства iнфраструктури України, помiчник начальника департаменту майнових та земельних ресурсiв, провiдний iнженер вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення, заступник начальника вiддiлу аналiзу та методологiчного забезпечення департаменту майнових та земельних ресурсiв ПАТ "Укрзалiзниця".
16.01.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Турчин Андрiй Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Турчина А.А. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ України, служба в органах податкової мiлiцiї України, головний фахiвець з безпеки у фiлiї «Дарницький вагоноремонтний завод» управлiння економiчної безпеки департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця".
16.01.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Завируха Оксана Степанiвна
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Завируху О.С. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст вiддiлу органiзацiї прибуткових надходжень з вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї прибуткових надходжень та їх розподiлу головного фiнансово-економiчного управлiння Укрзалiзницi, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї доходних надходжень вiд вантажних перевезень та розподiлу доходiв управлiння органiзацiї доходних надходжень та їх розподiлу фiнансово-економiчного департаменту, провiдний економiст вiддiлу органiзацiї та контролю операцiй з фiнансовими iнструментами департаменту казначейства ПАТ "Укрзалiзниця".
16.01.2018 обрано Член ревiзiйної комiсiї Покрова Андрiй Петрович
0
Зміст інформації:
Змiни вiдбулися згiдно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» вiд 16.01.2018р. №17 обрано членом ревiзiйної комiсiї Покрову А.П. строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник технiчного вiддiлу галузевої служби сигналiзацiї та зв’язку регiональної фiлiї «Пiвденно-захiдна залiзниця», начальник планово-економiчного сектору, начальник планово-економiчного вiддiлу Департаменту автоматики та телекомунiкацiй ПАТ "Укрзалiзниця"